Územný plán Chorvátsky Grob – textová časť

ÚZEMNOPLÁNOVACIA  DOKUMENTÁCIA
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB
z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov
ZMENY A DOPLNKY č. 1/2006
Obstarávateľ
Obec Chorvátsky Grob
Spracovateľ:
BLAU, s.r.o.
Dátum spracovania dokumentácie: 04/2006
RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV
· Urbanizmus Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Ing. arch. Štefan Polakovič
· Ekológia a ŽP Ing. Katarína Staníková
· Doprava Dopravoprojekt
Divízia Bratislava
Ing. Marián Kováčik
Ing. Tatiana Blanárová
· Technická infraštruktúry
Zásobovanie vodou Hydrocoop, s.r.o
Karol Ricotti
Ing. Zuzana Dienová
Odkanalizovanie územia:
- splašková kanalizácia Hydrocoop, s.r.o
Ing. Blaha
- dažďová kanalizácia SKOV, s.r.o.
RNDr. Stanislav Klaučo
Zásobovanie elektrickou energiou Enermont, s.r.o.
Ing. Miloš Červenka
Ing. Peter Burián
Zásobovanie plynom Alojz Valla
Telekomunikácie Protel, s.r.o
Ing.Ladislav Černák
OBSTARÁVATEĽ ÚPD Bibiána Piršelová
Obsah
1. ÚVOD 4
1.1 Základné identifikačné údaje 4
1.2 Dôvody na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-O 4
2. LOKALITY, KTORÉ SÚ PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č 1/2006 5
3. LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA 6
4. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, NÁVRH MÚSES 7
4.1 Ochrana prírody a krajiny 7
4.2 Prvky územného systému ekologickej stability 8
5. NÁVRH RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV 1/2006 8
5.1 Návrh využitia územia 8
5.2 Základné bilančné údaje 10
5.3 Základné demografické údaje 10
5.4 Návrh dopravného riešenia 11
5.5 Návrh riešenia technickej vybavenosti 12
6. REGULÁCIA VYUŽITIA ÚZEMIA 17
7. ETAPIZÁCIA ROZVOJA ÚZEMIA 26
8. ZÁVÄZNÁ ČASŤ 26
9. ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 26
10. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 31
1. ÚVOD
1.1 Základné identifikačné údaje
Názov dokumentácie:
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROB
z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov
Zmeny a doplnky č. 1/2006
Spracovateľ dokumentácie
BLAU, s.r.o.
ul. 29. Augusta 28
811 09 Bratislava
Objednávateľ dokumentácie:
Obec Chorvátsky Grob
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/
Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Bibiána Piršelová
Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD
(registračné číslo 019)
Základné identifikačné údaje
Kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Katastrálne územie: Chorvátsky Grob
Výmera katastrálneho územia: 1512 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2001: 1587.
1.2 Dôvody na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-O
Hlavnými dôvodmi pre vypracovanie Zmien a doplnkov č. 1/2006 Územného plánu obce Chorvátsky Grob z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov sú:
- zámery vytvoriť nové rozvojové plochy pre funkciu zmiešaného územia.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob, rok 2001 boli vypracované v súlade s platným zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov. Územno-plánovacím podkladom pre Zmeny a doplnky 2/2006 bola urbanistická štúdia „Chorvátsky Grob – Čierna voda“, 2006, v ktorej sa overovala:
- optimálna urbanistická koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia vo väzbe na navrhovaný rozvoj kontaktného katastrálneho územia obce Chorvátsky Grob,
- možnosť napojenia navrhnutej koncepcie prevádzkovej organizácie riešeného zámeru na nadradenú dopravnú a technickú infraštruktúru v regióne, pri zohľadnení limitujúcich faktorov územia.
Do návrhu zmien a doplnkov č. 1/2006 boli zahrnuté nasledovné územia:
Lokalita č. 1 „Čerešňové“ - zmena z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu., vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene.
Lokalita č. 2 „Hájiček“ - zmena z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, rekreáciu, vrátane plôch dopravnej a techn. infraštruktúry a krajinnej izolačnej zelene.
Lokalita č. 3 „Triblavina“ - zmena z plochy výroby a skladov na zmiešané územie s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, vrátane plôch dopravnej a technickej infraštruktúry a krajinnej izolačnej zelene (lokalita č. 3 tvorí časť rozvojového zámer, ktorý bol schválený v ÚPN obce Chorvátsky Grob ako regulačný blok U42 na funkciu výroby a skladov).
2. LOKALITY, KTORÉ SÚ PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č 1/2006
Lokalita č. 1
Nachádza sa v častiach Čerešňové, Štrkovica, Hrudka a Suché miesto, na plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu, mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, ktorá bola schválená k 1.1.1990.
Lokalita je ohraničená:
- zo severozápadu, severu a severovýchodu  existujúcou zástavbou v lokalite Čierna Voda a rozvojovými zámermi, ktoré boli schválené pre novú výstavbu v platnom územnom pláne obce Chorvátsky Grob (2001), v znení neskorších zmien a doplnkov (niektoré rozvojové zámery sú v štádiu realizácie, iné v etape projektovej prípravy),
- prírodnými prvkami:
- zo západu Hraničným potokom a lesom, ktorý je súčasťou NPR Šúr,
- z juhu a juhovýchodu vodným tokom Čierna voda, ktorý tvorí biokoridor miestneho významu.
Lokalita je vymedzená pozemkami s parcelnými číslami: 1578/2, 1578/11, 1578/13, 1589/2, 1691/1, 1591/10, 1614/1, 1616/9, 1591/418, 1591/435, 1591/436, 1616/5, 1616/12, 1616/13, 1616/14, 1616/15, 1616/18, 1624/3, 1616/2, 1616/7, 1616/8, 1616/17, 1624/4, 1624/5, 1624/6, 1624/7, 1601/2, 1660/1, 1663/1, 1663/2, 1666, 1600/1, 1614/2, 1587/71, 1660/2, 1660/3, 1660/5, 1587/37, 1660/3, 1600/5.
Celková výmera lokality je 231,9220 ha.
Predmetom zmeny využitia územia sú plochy poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu.
Lokalita č. 2
Nachádza sa v časti Hájiček na plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu, mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, ktorá bola schválená k 1.1.1990.
Lokalita je ohraničená:
- zo severu schváleným rozvojovým zámerom pre obytnú funkciu (sídlisko Šúr, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Slovenský Grob),
- prírodnými prvkami
- zo západu vodným tokom Čierna voda, ktorý tvorí biokoridor miestneho významu,
- z východu a severu odvodňovacími kanálmi,
- z juhu poľnohospodárskym pôdnym fondom – intenzívne obrábanou ornou pôdou.
Lokalita sa nachádza na časti pozemkoch s parcelnými číslami 1554 a 1555/1.
Celková výmera lokality je 27,6300 ha.
Predmetom zmeny využitia územia sú plochy poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu a rekreáciu.
Lokalita č. 3
Nachádza sa v časti Triblavina na plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu, mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, ktorá bola schválená k 1.1.1990. Lokalita tvorí časť plochy, ktorá bola v  ÚPN obce Chorvátsky Grob, rok 2001, schválená na funkciu výroby a skladov – regulačný blok U 42.
Lokalita je ohraničená:
- zo severu vodným tokom Čierna voda,
- z východu a juhu poľnohospodárskym pôdnym fondom,
- zo západu bývalým poľnohospodárskym areálom v sídelnej časti Čierna voda –Triblavina.
Lokalita je vymedzená pozemkami s parcelnými číslami: 1554, 1555/1.
Celková výmera lokality je 22,1600 ha.
Predmetom zmeny využitia územia je zmena funkcie z výroby a skladov na zmiešané územie.
3. LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA
V lokalitách riešených v Zmenách a doplnkoch č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob boli identifikované nasledovné limity a obmedzenia:
Lokalita č. 1
ochrany prírody a krajiny:
- NPR Šúr a biocentrum nadregionálneho významu s 5. najvyšším stupňom ochrany (v zmysle §17 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) – vymedzené územie v kontakte so západnou časťou riešeného územia,
- mokraďové územie chránené Ramsarskou dohodou – vymedzené územie v západnej časti riešenej lokality,
- miestne biocentrum „Čerešňový háj“ lokalizované v južnej časti riešenej lokality,
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,
- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES;
technickej a dopravnej infraštruktúry:
- trasa existujúceho nadradeného vonkajšieho vzdušného vedenia elektrickej energie 400 kV č. 498 s ochranným pásmom 25 m, vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča – nezastaviteľné územie v  severnej časti predmetnej lokality,
- trasa STL plynovodu DN 80, PN 2,5 Ivánka pri Dunaji – Čierna voda, s ochranným pásmom 1 m na každú stranu od osi vedenia v zastavanom území a bezpečnostným pásmom 10 m na každú stranu od osi vedenia na nezastavaných plochách (v zmysle zákona č. 70/2004 Z. z.),
- regulačná stanica plynu v časti Čierna voda s ochranným pásmom 8 m a bezpečnostným pásmom 50 m (v zmysle zákona č. 70/2004 Z. z.),
- trasy kanalizačnej siete s ochranným pásmom v šírke 3 m od vonkajších okrajov pôdorysných rozmerov kanalizačnej siete (ak vodohospodársky orgán neurčí iné ochranné pásmo),
- ČOV „Čierna voda“ – hygienické ochranné pásmo v šírke 100 m,
- absencia vsakovacej schopnosti kanálovej siete pre odvedenie prívalových dažďových vôd z územia,
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.,
hygienické:
- ochranné pásmo poľného hnojiska – neurčené,
archeologických nálezov
- archeologické náleziská – riešené územie, ktoré je v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda, nebolo doteraz preskúmané.
Lokalita č. 2
ochrany prírody a krajiny:
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte so západným okrajom predmetnej lokality,
- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,
- plochy poľnohospodárskej pôdy 1. skupiny BPEJ;
technickej a dopravnej infraštruktúry:
- trasa VTL plynovodu DN 700 m, PN 40 Nová Dedinka – Stupava s vymedzeným bezpečnostným a ochranným pásmom – nezastaviteľné územie,
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.,
archeologických nálezov
- archeologické náleziská – riešené územie, ktoré je v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda, nebolo doteraz preskúmané.
Lokalita č. 3
ochrany prírody a krajiny:
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte so severným okrajom predmetnej lokality;
technickej a dopravnej infraštruktúry:
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.,
archeologických nálezov
- archeologické náleziská – riešené územie, ktoré je v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda, nebolo doteraz preskúmané.
Ďalšie limity a obmedzenia pre navrhované lokality predstavuje:
- dopravné napojenie lokalít na nadradený komunikačný systém – diaľnicu D1,
- zabezpečenie požadovanej kapacity zariadení technickej infraštruktúry.
4. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, NÁVRH MÚSES
4.1 Ochrana prírody a krajiny
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa v kontakte s riešeným územím nachádza:
- NPR Šúr s 5. najvyšším stupňom ochrany v zmysle § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Časť územia patrí do Ramsarského územia (chránené mokrade podľa Ramsarského dohovoru) a územie NPR je zaradené aj do CHÚEV pod názvom Šúr s číslom SKUEV 0279. V katastrálnom území Chorvátsky Grob sa nachádza časť CHÚEV, v ktorom platí 4. stupeň ochrany.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 – lokality č.1, 2, 3 sa nachádzajú mimo územia NPR Šúr. Lokality 1, 2, 3 sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany (v zmysle zákona NR SR č. 43/2002 Z.z.).
Navrhované regulačné bloky č. U48 až U51 budú, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobené posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
4.2 Prvky územného systému ekologickej stability
Krajinno-ekologické prvky riešeného územia nachádzajúce sa:
- v dotyku s riešeným územím
- NBc – nadregionálne biocentrum Šúr a Panónsky háj, jeho súčasťou je NPR Šúr a celé územie
NPR je zaradené aj medzi navrhované CHÚEV Natura 2000 – západná časť lokality č. 1 sa nachádza v dotyku.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1 navrhujú vytvoriť purfovacie zóny v dotyku s NBc (v zmysle záväzných regulatívov ÚPN VÚC Bratislavský kraj – záväzná časť, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením vlády SR čiastka 125/1998 v znení neskorších zmien a doplnkov nariadenie vlády SR čiastka 336/2001 a 20/2003).
- MBk – navrhovaný miestny biokoridor Čierna Voda, tvorený vodným tokom potoka Čierna Voda so sprievodnou vegetáciou.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalitách č. 1, 2, 3 navrhujú zachovať brehová zeleň vodného toku Čierna voda, s ochranným pásmom v šírke 20 m od hrany potoka.
- MBk – navrhovaný miestny biokoridor Blahutov potok, tvorený vodným tokom s brehovými porastami, ktorý prepája NBc Šúr s ostatnými prvkami ÚSES.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1 navrhujú zachovať brehovú zeleň vodného toku – Blahutov potok, s ochranným pásmom v šírke 20 m od brehovej hrany potoka.
- v riešenom území:
- MBc – navrhované miestne biocentrum „Čerešňový háj“, tvorené brehovými porastami pozdĺž časti toku Čierna voda a menšou plochou nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1, v ktorej sa mBc nachádza, zachovávajú existujúcu vegetáciu a rozširujú ju o nové plochy trvalo trávnych porastov a krovinnej vegetácie.
- interakčné prvky plošné (krajinná izolačná zeleň a verejná zeleň) – plošná zeleň, ktorá podporuje funkčnosť biocentier a biokoridor, vytvára pufrovaciu zónu medzi zastavaným územím a prvkami ÚSES,
- interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy brehových porastov okolo vodných tokov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1 zachovávajú existujúcu sprievodnú zeleň vodných tokov a odvodňovacích kanálov, navrhujú pás zelene široký min 5 m od brehovej čiary odvodňovacieho kanála.
Koncepcia rozvoja prvkov miestneho územného systému ekologickej stability sa premietne do nižších stupňov projektovej dokumentácie.
5. NÁVRH RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV 1/2006
Pre overenie navrhovaných Zmien a doplnkov č. 1/2006 Územného plánu obce Chorvátsky Grob , ktorý bol schválený OZ obce Chorvátsky Grob (VZN č. 6/OZ-2001 zo dňa 05.03.2001, č. uznesenia OcZ č. 6/0Z zo dňa 05.03.2001), v znení neskorších zmien a doplnkov: 1/2002 (VZN 7/OZ zo dňa 26.02.2003), 2/2002 (VZN č. 45, 46/OZ zo dňa 09.07.2003,  1/2003 (VZN 80/OZ zo dňa 12.11.2003), 1/2004 (VZN č. 61/OZ zo dňa 08.09.2004 a VZN 72/OZ zo dňa 17.12.2004), 1/2005 (VZN č. 76/OZ, zo dňa 23.11.2005), bol vypracovaný územno-plánovací podklad – Urbanistická štúdia „Chorvátsky Grob – Čierna voda“, 2006, ktorá bola prerokovaná v zmysle zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
5.1 Návrh využitia územia
Východiskom pri riešení koncepcie návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2206 sú nasledovné vstupné priority:
- napojiť katastrálne územie obce Chorvátsky Grob na nadradenú dopravno-komunikačnú sieť – diaľnicu D 1 v mieste súčasného diaľničného odpočívadla „Triblavina“, čím sa pripojí predmetné územie na európsku dopravnú sieť E65 a na železničnú a leteckú dopravu Bratislavy,
- rešpektovať existujúci komunikačný systém kontaktného územia, s jeho zapojením do navrhovaného dopravného riešenia a s prepojením na nadradenú dopravnú sieť regiónu,
- riešiť koncepciu technickej infraštruktúry pre celé katastrálne územie obce Chorvátsky Grob a kontaktné územie obce Slovenský Grob – sídlisko „Šúr“,
- zachovať prírodné danosti riešeného územia – vodný tok Čierna voda, systém odvodňovacích kanálov a prírodnú dominantu – les, ktorý je súčasťou NPR Šúr,
- prepojiť navrhovaný systém zelene s vnútrosídelnou zeleňou urbanizovaných území,
- prepojiť navrhované funkcie s existujúcou a predpokladanou zástavbou v schválených rozvojových zámeroch (ÚPN obce Chorvátsky Grob v znení neskorších zmien a doplnkov),
- doplniť existujúce a pripravované monofunkčné obytné plochy kontaktného územia v lokalite Čierna voda zariadeniami základnej a vyššej občianskej vybavenosti, ktoré budú situované v navrhovanej lokalite.
Lokalita č. 1. – zmena funkčného využitia územia z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie
Celková koncepcia riešenia územia sa odvíja od navrhovaného dopravného riešenia, ktoré predpokladá hlavný nástup do lokality č. 1 z južnej strany, v smere od „Triblaviny“. Navrhovaný dopravný koridor, vedený v smere sever-juh, prepája diaľnicu D 1 s cestou III/5021 Vajnory –Pezinok, ktorá prechádza obytnou časťou Čierna voda. Na tento S-J dopravno-prevádzkový koridor sa pripájajú priečne komunikácie, ktoré budú zokruhované a zabezpečia dopravnú obsluhu celého predmetného územia. Vedľajší dopravný vstup do lokality č.1 sa navrhuje z cesty III/0513, ktorá prepája sídelné časti Čierna voda a Chorvátsky Grob.
Od navrhovanej dopravnej kostry sa odvíja koncepcia funkčného využitia a priestorového usporiadania lokality. Ťažisko celého územia bude využité ako zmiešané územie s prevahou plôch občianskej vybavenosti, s najväčšou intenzitou využitia a najvyššou mierou polyfunkčnosti. V tomto území sa navrhuje prevaha plôch komerčnej občianskej vybavenosti mestského a nadmestského charakteru, najmä zariadenia:
- obchodu a služieb (nákupné centrá, obchodné domy, maloobchodné zariadenia, tržnica, stravovacie zariadenia…),
- administratívy (bankové a poisťovacie subjekty, obchodné zastupiteľstvá, pošta, informačné a kultúrno-spoločenské zariadenia, ostatné verejné a sociálne služby),
- verejného stravovania (reštaurácie, kaviarne, bistrá, zariadenia rýchleho občerstvenia…),
- kultúry (viacúčelových kultúrno-spoločenské zariadenia – spoločenské sály, kiná, kluby, výstavné siene, galérie, knižnice…, zábavne parky, kongresové centrá…),
- školstva (všetky typy škôl, vedecko-výskumné a vzdelávacie centrá….),
- zdravotníctva (neštátne lekárske ambulancie, zdravotné strediská…),
- prechodného ubytovania hotelového typu, s doplnkovou funkciou bývania.
Na ťažiskové územie budú naväzovať:
- plochy bytovej zástavby, v ktorých budú situované polyfunkčné obytné domy mestského typu – bývanie a obslužná sféra prevažne komerčného charakteru, s príslušným doplnkovým vybavením (plochy statickej dopravy – parkovanie, garážovanie, parkovo upravená verejná zeleň, oddychové plochy, príslušná technická vybavenosť) plochy pre šport a oddych,
- plochy malopodlažnej zástavby s príslušnou základnou občianskou a technickou vybavenosťou, ktoré vytvoria kontaktnú zónu s existujúcou obytnou zástavbou prevažne rodinných domov v časti Čierna voda,
- plochy športových a rekreačných areálov (futbalové ihriská s cvičnými plochami a príslušnou obslužnou a dopravnou vybavenosťou, tenisové kurty, minigolf, športové haly, telocvične, posilovne, fitnescentrá, jazdecké areály, aquapark, termálne kúpaliská, plavárne, kúpaliská….).
Navrhované funkcie budú doplnené systémom vodných plôch, ktoré budú navzájom prepojené odvodňovacími kanálmi so sprievodnou líniovou zeleňou.
Celá lokalita je severnej časti opticky oddelené, od existujúcej a predpokladanej rodinnej zástavby v sídelnej časti Čierna voda, existujúcim vzdušným vedením elektrickej energie s ochranným pásmom.
Lokalita č. 2 – zmena funkčného využitia územia z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie
Predmetné územie je navrhované pre plochy malopodlažnej zástavby, hlavne bývanie v rodinných domoch a malopodlažných bytových domoch s príslušnou základnou občianskou a technickou vybavenosťou. Lokalita bude priamo naväzovať na schválený rozvojový zámer sídlisko „Šúr“, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Slovenský Grob.
Dopravno-prevádzková obsluha územia bude zabezpečená cez sídlisko „Šúr“. Hlavný nástup do lokality bude riešený z dopravného obchvatu, ktorý bude vedený v dotyku s východnou časťou lokality.
Lokalita č. 3 – zmena funkčného využitia schválenej lokality z funkcie výroby a skladov na zmiešané územie.
Predmetné územie je navrhované pre plochy občianskej vybavenosti, najmä veľkoobchody, zariadenia služieb, administratívy, verejného stravovania, prechodného ubytovania hotelového typu, vedecké, výskumné a školské pracoviská.
Dopravno-prevádzková obsluha územia bude zabezpečená z existujúcej účelovej komunikácie, ktorá prepája obec Ivánku pri Dunaji a sídelnú časť Čierna voda a navrhovaného diaľničného privádzača v lokalite Triblavina.
5.2 Základné bilančné údaje
Lokalita č. 1
Plochy bývania v rodinných domoch 64,7940 ha
Plochy bývania v bytových domoch, vrátane polyfunkčných bytových domoch 28,5520 ha
Plochy občianskej vybavenosti 28,5930 ha
Plochy športových areálov a zariadení 14,4670 ha
Plochy rekreačných areálov a zariadení  6,5440 ha
Plochy podnikateľských aktivít obslužných 14,1960 ha
Plochy verejnej zelene 34,9040 ha
Vodné plochy  0,9900 ha
Pešie plochy a priestranstvá  7,9650 ha
Dopravné trasy a plochy 29,4110 ha
__________________________________________________________________________________
Celková výmera lokality č. 1 231,9220 ha
Lokalita č. 2
Plochy bývania v rodinných domoch 21,1960 ha
Plochy bývania v bytových domoch, vrátane polyfunkčných bytových domov
Plochy občianskej vybavenosti  1,4630 ha
Plochy verejnej zelene 3,6680 ha
Dopravné trasy a plochy  2,7780 ha
Celková výmera lokality č. 2  27,6300 ha
Lokalita č. 3
Plochy občianskej vybavenosti 15,1180 ha
Plochy verejnej zelene  4,5420 ha
Dopravné trasy a plochy  2,5000 ha
Celková výmera lokality č. 3 22,1600 ha
5.3 Základné demografické údaje
- sídelná jednotka Čierna Voda (lokalita č. 1) cca 9000 obyvateľov
- sídlisko Hájiček (lokalita č. 2) cca 1000 obyvateľov
lokality č. 1,2,3
zariadenia občianskej vybavenosti cca 9500 návštevníkov
aquapark cca 2500 návštevníkov
športové zariadenia cca 2900 návštevníkov
cca  100 športovcov
administratíva cca 3000 pracovníkov
hotel – kapacita ubytovania cca  500 hostí.
Predpokladaný demografický vývoj obyvateľstva je odhadovaný do časového horizontu roku 2030.
Predpokladaný počet bytových jednotiek
- sídelná jednotka Čierna Voda (lokalita č. 1) cca 3000 byt. jednotiek
- sídlisko Hájiček (lokalita č. 2) cca   300 byt. jednotiek
________________________________________________________
Spolu: cca 3 300 byt. jednotiek,
Z celkového navrhovaného počtu bytových jednotiek sa uvažuje 50 % bytov v zástavbe rodinných domoch a 50 % v zástavbe bytových domov.
5.4 Návrh dopravného riešenia
Zhodnotenie súčasného stavu
Z hľadiska dopravno – komunikačných väzieb má obec Chorvátsky Grob a plánované lokality 1, 2, 3 výbornú polohu pre komunikačné napojenie prostredníctvom diaľnice D1 na európsku dopravnú sieť, ďalej na železničnú ako aj na leteckú dopravu hlavného mesta SR Bratislavy.
Vývoj intenzity dopravy dotknutých úsekoch cestnej siete naznačuje, že podľa výsledkov celoštátneho sčítania, za posledné sledované obdobie bol zaznamenaný podstatne rýchlejší nárast ako v predchádzajúcich obdobiach. Nárast na ceste III/5022 výrazne prevýšil očakávanú rýchlosť rastu, predpokladanú na cestách III. triedy (podrobnejšie údaje sú uvedené v UŠ „Chorvátsky Grob – Čierna voda“, 2006).
Predpokladane sa v území uvažuje s vysokými intenzitami dopravy, ktorú bude riešené územie generovať, nakoľko ide o lokalitu s nadštandardným vybavením, či už v oblasti bývania alebo služieb. Územie sa nachádza v blízkosti  Bratislavy a je predpoklad silných väzieb na mesto, čo sa prejaví vo vysokej hybnosti IAD aj napriek tomu, že územie bude spojené s Bratislavou aj MHD.
Napojenie územia Chorvátskeho Grobu a Čiernej vody je v súčasnosti možné po ceste I/61 na južnej strane. V súčasnosti ústi cesta z MČ Vajnory do okružnej križovatky, ktorá je kapacitne preťažená a zvýšený nárast dopravy, ktorý by predstavovalo napojenie nových lokalít by existujúca komunikačná sieť nezvládla. Toto napojenie by bolo možné iba v prípade vybudovania obchvatu MČ Vajnory. Ďalšie napojenie je prostredníctvom cesty I. triedy I/61, ciest III. triedy III/5021 smer Vajnory – Čierna Voda a IIII/5022, ktoré prepájú Chorvátsky Grob a Bernolákovo.
Napojenie územia na nadradený komunikačný systém, diaľnicu D1, je realizované križovatkovým uzlom v priestore MČ Bratislava – Vajnory. Avšak vzhľadom na možnosti obce je tranzit cez obec vylúčený minimálne pre nákladnú dopravu a pre veľké predpokladané intenzity dopravy aj pre automobilovú dopravu.
V rozvojových koncepciách vyšších územno–plánovacích dokumentácií a podkladov, rozšírenie podmienok pre obsluhu priľahlých území k diaľnici D1 vo väzbe na riešené územie, predstavuje uvažovaný nový vstup (diaľničná križovatka) D1 v priestore Bernolákovo – Chorvátsky Grob. Táto priestorová rezerva je situovaná v priestore dnešnej cesty IIII/5022. Napojenie v tomto mieste sa javí ako neprípustné z pohľadu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob a Bernolákovo, nakoľko táto komunikácia je vedená priamo do intravilánov spomínaných obcí.
Návrh riešenia
Dopravná prognóza a posúdenie navrhovaného riešenia bolo overované v UŠ „Chorvátsky Drob – Čierna voda“, 2006, ktorá tvorila územnoplánovací podklad pre Zmeny a doplnky 1/2006 ÚPN-O Chorvátsky Grob.
Cieľom dopravného riešenia bolo nájsť vhodné miesto pre napojenie predkladaných urbanistických zámerov, ktoré budú v budúcnosti tvoriť jeden ucelený sídelný útvar a tých zámerov, ktoré sú už schválené alebo pripravované v kontaktnom území, na nadradený komunikačný systém. Preto bolo potrebné zohľadniť predpokladaný nárast najmä v napojení na diaľničnú a cestnú sieť územia.
Vplyv na prerozdelenie dopravného zaťaženia riešeného napojenia bude mať aj vybudovanie ostatných dopravných stavieb, z ktorých kľúčové budú:
- diaľnica D4, ktorej uvedenie sa v zmysle spracovanej TŠ predpokladá v roku 2020,
- nultý okruh, ktorého uvedenie do prevádzky sa v zmysle ÚPN predpokladá do roku 2020.
Realizovanie obchvatu BA MČ Vajnory, by do určitej miery bolo riešením, ale iba pri súčasnom vybudovaní nultého okruhu, čo nie je reálne do obdobia, keď sa územie naplní a dopravne ožije.
Najvhodnejším riešením je pripojenie územia priamo na diaľnicu D1, pričom rezervované územie pre napojenie na diaľnicu D1 v priestore križovania s cestou IIII/5022, by bolo nevyhovujúce pre obec Chorvátsky Grob. Z tohto dôvodu sa považuje za najlepšie riešenie križovatku umiestniť do lokality terajšieho odpočívadla Triblavina, ktoré má byť do výhľadu zrušené. Z hľadiska koncepcie rozmiestnenia odpočívadiel na diaľnicach, je v súčasnosti, po sprevádzkovaní veľkých odpočívadiel Zlaté Piesky na diaľnici D1, odpočívadlo Triblavina nepotrebné vzhľadom na malú vzdialenosť medzi týmito odpočívadlami – cca 6 km.
V priestore napojenia územia na diaľnicu D1 by bola realizovaná mimoúrovňová diaľničná križovatka. Navrhované stavebno-technické riešenie križovatky Triblavina bude v prvých obdobiach vyhovovať v navrhovanom stavebno-technickom riešení, ale do výhľadu je treba počítať s jej dobudovaním na kompletný „štvorlístok“. Uvedené riešenie bude nutné aj po napojení lokality na obchvat mesta Pezinok, čím sa intenzita dopravy cez riešené územie ešte zvýši.
V prípade napojenia na cestu I/61 je potrebné v čo najbližšom čase pristúpiť k realizácii niektorého variantu návrhu skapacitnenia dopravného koridoru Bratislava – Senec ( v zmysle TŠ cesty I/61 Bratislava – Senec), nakoľko cesta I/61, tak ako je v súčasnom stave, nebude do výhľadu vyhovovať.
Napojenie lokality na cestu I/61 bude cez mimoúrovňové križovatky, ktoré budú do výhľadu vyhovovať. Diaľničná križovatka Triblavina je situovaná v katastrálnom území obce Bernolákovo. Je navrhnutá ako „osmičková“ križovatka s priamym napojením v smere riešená lokalita – Bratislava“ a „Bratislava – riešená lokalita, vzhľadom na väčšiu predpokladanú dopravnú záťaž v týchto smeroch. Po prekročení intenzít je možné dobudovať križovatku na kompletnú štvorlístkovú križovatku. Samotný rozvojový zámer by bol napojený na križovatku prostredníctvom cesty v parametroch kategórie C 9,5/60, ďalej by pokračoval po križovatku na ceste I/61 (po rozšírení cesty I/61 na štvorpruhovú, smerovo – rozdelenú cestu, na mimoúrovňovú križovatku Bernolákovo – Záhradky), prípadne vo výhľade až po diaľnicu D4. V prípade realizácie stavby „Cesta I/61 Bratislava – Senec“ (projektant Geoconsult, r. 2004), by musela byť križovatka Bernolákovo – Záhradky, posunutá do novej polohy.
Návrh kategórií komunikácií v riešenom území je nasledovný:
Trasa „A“ križovatka „Bernolákovo-Záhradky“ – križovatka „K1“ – cestná komunikácia kategórie C 9,5/60,
Trasa „B“ križovatka „K1“ – križovatka „K4“ – cestná komunikácia kategórie C 9,5/60,
Trasa „C“ križovatka „K1“ – križovatka „K6“ – komunikácia, funkčnej triedy B2, kategórie MZ 13,5/50,
Trasa „D“ križovatka „K5“ – križovatka „K7“ – komunikácia, funkčnej triedy B2, kategórie MZ 13,5/50,
Trasa „E“ križovatka „K2“ – križovatka „K8“ – cestná komunikácia kategórie C 7,5/50,
Diaľnica D1 v kategórii D 26,5 / 120,
Cesta I/61 v kategórii C 22,5 / 80.
Návrh riešenia dopravnej vybavenosti lokalít č. 1,2,3
Lokalita č. 1
Riešené územie bude dopravne prístupné:
- z juhu z diaľnice D1 navrhovanou mimoúrovňovou križovatkou „Triblavina“ cez križovatky „K1“, „K5“ trasou „C“ – - komunikácia funkčnej triedy B2 MZ 13,5/50, ktorá sa v severnej časti  prepojí s cestou III/5021 Vajnory-Pezinok,
- zo severovýchodu z cesty III/50212 Chorvátsky Grob-Čierna voda obslužnou komunikáciou, vedenou južne od vysokého napätia,
- z juhozápadu z účelovej komunikácie Ivánka pri Dunaji- Čierna voda križovatkou „K3“.
Lokalita č. 2
Riešené územie bude dopravne prístupné
- zo severu cez pripravované sídlisko „Šúr“ v katastrálnom území obce Slovenský Grob,
- z východu odbočkou z navrhovaného obchvatu – trasa „B“.
Lokalita č. 3
Riešené územie bude dopravne prístupné
- z juhu z diaľnice D1 navrhovanou mimoúrovňovou križovatkou „Triblavina“ cez križovatku „K1“.
Návrh dopravnej obsluhy lokalít č. 1, 2, 3, vrátane dimenzovanie a funkčnej kategórie komunikácií, statickej dopravy, cyklistických a peších trás, bude predmetom riešenia podrobnejších dokumentácií na úrovni ÚPN zóny.
5.5 Návrh riešenia technickej vybavenosti
Návrh riešenia technickej infraštruktúry pre lokality č. 1, 2, 3, ktoré sú predmetom riešenia Zmien a doplnkov 1/2006 ÚPN-O Chorvátsky Grob, vychádza z koncepcie riešenia technickej infraštruktúry, ktorá bola navrhnutá v UŠ „Chorvátsky Grob- Čierna voda“, 2006. V tomto územno-plánovacom podklade boli bilančne vyhodnotené všetky média TI pre predmetné lokality, preto sa z Zmenách a doplnkoch 2/2006 udávajú len sumárne hodnoty.
Návrh zásobovania pitnou vodou pre lokality č.1, 2, 3
Výpočet potreby vody
Výpočet potreby vody je spracovaný v zmysle úpravy MP SR č. 477/99 – 810 z 29.02.2000.
Pri posudzovaní sa vychádzalo z nasledovných vypočítaných hodnôt potreby vody:
Qp = 3 778,70 m3.deň-1 = 43,74 l.s-1 @ 44,0 l.s-1
Qm = 4 912,31 m3.deň-1 = 56,85 l.s-1 @ 57,0 l.s-1
Qh = 102,33 l.s-1  @ 103,0 l.s-1
Qpož = 85,0 l.s-1.
Návrh zásobovania prívodným potrubím v množstve Qh = 103 l.s-1
Hlavné prívodné – zásobovacie potrubie do predmetnej lokality Čierna Voda sa navrhuje napojiť na potrubie DN400, ktoré prechádza západným okrajom BA MČ Vajnory a z neho sú zásobované Vajnory pitnou vodou.
Miesto napojenia sa nachádza v mieste, kde štátna cesta Vajnory – Rača križuje kanál Kratina. Trasa potrubia sa navrhuje pozdĺž kanála Kratina a ďalej pozdĺž kanála Struha až k štátnej ceste Vajnory – Slovenský Grob, kde sa prepojí na koncové potrubie DN200 vo Vajnoroch – v mieste napojenia terajšieho prívodného potrubia do lokality Čierna Voda. Dĺžka hlavného prívodného potrubia je cca 2280 m, navrhnutý profil DN 400.
Od tohto miesta bude potrebné existujúce prívodné potrubie DN150 zrekonštruovať na profil DN 300 v celej dĺžke cca 1790 m a ďalej pozdĺž štátnej cesty Vajnory – Slovenský Grob zmeniť plánovanú rekonštrukciu rozvodného potrubia DN100 z pôvodne navrhnutého profilu DN 150 na profil DN200 v celej dĺžke plánovanej rekonštrukcie, t.j. v dĺžke cca 1700 m. V ďalšej etape rozvodné potrubie musí pokračovať profilom DN 200 podľa schém posúdenia vodovodnej siete (UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“, 2006).
Vodovodná sieť je navrhnutá a posudzovaná len s hlavnými potrubiami, ktoré sú v okrajových častiach situované len schematicky, pričom sa vychádzalo z nasledujúcich základných predpokladov:
- celé územie lokality je rovina s nadmorskou výškou 130,00 m n.m.,
- minimálny hydrodynamický tlak vody v potrubí DN 400 v mieste napojenia prívodného potrubia je 6,0 bar, t.j. kóta tlakovej čiary je 190,00 m n. m. Je nutné upozorniť na skutočnosť, že kóta hladiny vo vodojemoch I. tlakového pásma Bratislavy je 205,50/199,5 m n. m. To znamená, že hydrostatický tlak vo vodovodnej sieti v lokalite Čierna Voda môže byť až 7,5 bar, čo je viacej ako povoľuje STN. Tlak v prívodnom potrubí sa dá zredukovať na konštantný výstupný tlak redukčným ventilom osadeným na prívodnom potrubí.
Posúdenie prívodného potrubia a siete – alternatívy
Alternatíva č.1
Navrhované nové prívodné potrubie DN400 v dĺžke 2280 m s prepojením na potrubie DN200 na konci MČ Vajnory. Rekonštrukcia existujúceho prívodného potrubia DN150 pozdĺž štátnej cesty Vajnory – Čierna Voda v dĺžke 1790 m na profil DN 300. Koeficient drsnosti prívodného potrubia k = 0,4 mm. Ďalej je nutná rekonštrukcia existujúceho vodovodného potrubia pozdĺž štátnej cesty Čierna Voda – Slovenský Grob z profilu DN100 na DN200. Nutná rekonštrukcia existujúceho vodovodného potrubia pozdĺž cesty Čierna Voda – Triblavina – Ivánka pri Dunaji z profilu DN 150 a DN 200.
Vodovodná sieť je navrhnutá z profilov potrubia DN 200, DN 150, DN 100 s koeficientom drsnosti
k = 1,0 mm. Tlak v mieste napojenia prívodného potrubia na potrubie DN 400 na západnom okraji MČ Vajnory 6,0 bar., t.j. kóta tlakovej čiary 190,00 m n.m.
Prívodné potrubie a vodovodná sieť je posúdená na Qh = 103,00 l.s-1 s rovnomerným odberom po sieti.
Prívodné potrubie a sieť vyhovuje.
Táto alternatíva vyhovuje, aj keď prívodné potrubie nebude prepojené na koncové potrubie DN 200 v MČ Vajnory.
Alternatíva č.2
Prívodné potrubie a vodovodná sieť detto ako v alternatíve č.1.
Prívodné potrubie a vodovodná sieť je posúdená na Qpož = 57,0 + 2×14,00 = 85 l.s-1.
Požiar je uvažovaný v sídlisku Šúr a v časti Triblavina.
Prívodné potrubie a sieť vyhovuje.
Záver
Z uvedených posúdení vodovodnej siete a prívodného potrubia zo smeru od MČ Vajnory je zrejmé, že hydrodynamické tlaky vo vodovodnej sieti sú postačujúce aj pri špičkových odberoch Qh a Qpož.
Hlavné potrubia vodovodnej siete sú navrhnuté tak, aby vodovodná sieť mohla byť zásobovaná prívodným potrubím nezávisle z dvoch rôznych smerov (plánovaného prívodu DN 400 Bratislava – Rača – Pezinok Grinava a to za predpokladu kladného výsledku hydrotechnického dokumentovania tejto možnosti v projekte stavby uvedeného prívodu vody.). V prípade zásobovania vodovodnej siete z dvoch rôznych smerov súčasne sa hydrodynamické tlaky vo vodovodnej sieti zvýšia.
V alternatíve č.1 a č.2 sa počíta s napojením prívodného potrubia na potrubie DN 400, ktoré prechádza západným okrajom MČ Vajnory na Rybničnej ulici. Toto riešenie podmienené výsledkami spracovávaného hydrotechnického posúdenia existujúceho vodovodu DN 400 na Rybničnej ulici s ohľadom na pripravované rozvojové lokality tangenciálneho územia.
V rámci alternatívy č.1 a č.2 je nutné vybudovať nové prívodné potrubie DN 400 v dĺžke 2280 m, zrekonštruovať existujúce prívodné potrubie DN 150 na DN 300 v dĺžke 1790 m, zrekonštruovať existujúce rozvodné potrubie DN 100 pozdĺž štátnej cesty Čierna Voda – Slovenský Grob na DN 200 v tejto etape v dĺžke cca 1700 mm, zrekonštruovať rozvodné potrubie DN 150 pozdĺž cesty Čierna Voda – Triblavina – Ivánka pri Dunaji na DN200.
V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie po spresnení podkladov rozsahu vodovodnej siete a odoberaných množstiev je možné profily na navrhovanej vodovodnej sieti upresniť.
Návrh odkanalizovania lokalít č. 1, 2 a 3
Riešené územie lokalít č. 1, 2, 3 sa navrhujú odkanalizovať delenou splaškovou kanalizáciou.
Lokalita č. 2
Sídlisko Hájiček sa rovnomerne zvažuje k potoku Čierna voda, navrhuje sa odkanalizovať iba gravitačnou kanalizáciou, orientovanou do ČS Šúr, vzdialenej od sídliska 200 až 300 m severným smerom. ČOV sa navrhuje umiestniť do plánovaného sídliska Šúr v katastri obce Slovenský Grob. Profily stôk budú v rozsahu DN 300-DN 400. Úsek stoky navrhovaný v súbehu s potokom Čierna voda v dĺžke asi 400 m bude riešený ako gravitačné potrubie s podávacou čerpacou stanicou ČS č. 15.
Lokality č. 1 a 3 sa navrhujú odkanalizovať pomocou podtlakovej kanalizácie. Rozumie sa odvodnenie splaškových odpadových vôd komunálneho charakteru. Pre obytnú zónu a zónu mestskej a nadmestskej vybavenosti sa navrhuje vybudovať podtlakovú stanicu v centrálnej časti záujmového územia, v navrhovanom území verejnej a parkovej zelene. S ohľadom na predpokladané množstvo odpadových vôd, ktoré bude naviazané na PS č.1 je nutné počítať s cca 6-timi hlavnými vetvami zaústenými do tejto PS. Profily potrubí hlavných vetví budú DN 100 – 150 a v záverečných úsekoch DN 200. Hĺbka uloženia týchto potrubí bude v rozsahu od 1,0 do 1,3 m.
Z podtlakovej stanice PS č.1 sa navrhujú OV dopravovať do čerpacej stanice Čierna voda pomocou gravitačnej kanalizácie DN 400 – 500, nakoľko výškový rozdiel medzi ČS Čierna voda a PS č.1 je cca 1,50 až 2,0m.
Odpadové vody sústreďované do novej ČOV, vybudovanej pri ceste Ivánka pri Dunaji – Čierna voda, budú do ČS Čierna voda dopravované v úseku od ČOV (prebuduje sa na ČS) do PS č.1 tlakovým potrubím DN 200 a v úseku od PS č.1 do ČS Čierna voda gravitačným potrubím spoločným pre riešené územie lokality č. 1 a 3.
Dažďová kanalizácia
Existujúca zástavba v sídelnej jednotke Čierna Voda predstavuje plochu približne 71 ha. Navrhovaná zástavba v katastri obce Chorvátsky Grob zaberá plochu približne 270 ha. V tesnom susedstve sa pripravuje ďalšia zástavba v katastri obce Slovenský Grob, ktorej plochu možno odhadnúť na približne 70 ha. Všetky spomenuté územia sú z hľadiska prírodných pomerov veľmi podobné a na seba nadväzujú najmä z hľadiska hydrogeologických, hydrologických a zrážko-odtokových pomerov. Prirodzeným recipientom pre celú zónu zástavby je vodný tok Čierna voda, ktorý preteká týmto územím a ústi do Malého Dunaja. Tento tok sa tak v budúcnosti stane recipientom prívalových dažďových vôd z celkovej zastavanej plochy až 411 ha, čo je v porovnaní so súčasnosťou takmer 6-násobok.
S tokom Čierna voda nie je možné uvažovať ako s univerzálnym recipientom, najmä pre prívalové dažďové vody z navrhovaných zastavaných území. V týchto extrémnych meteorologických situáciách by došlo pri súčasnom charaktere Čiernej vody k vybrežovaniu, najmä na strednom a dolnom úseku tohto toku.
Ďalším negatívnym faktorom ovplyvňujúcim odvedenie prívalových dažďových vôd sú hydrogeologické pomery, najmä už v súčasnosti vysoká hladina podzemných vôd, ktorá bude v jarných mesiacoch ešte zvýšená po realizácii projektu obnovy vodného režimu v lokalite NPR Šúr. Vysoká hladina podzemnej vody výrazne obmedzuje vsakovanie dažďových vôd a vyvoláva hrozbu plošného podmáčania až zaplavovania v budúcnosti zastavaného územia.
Vychádzajúc z hlavných negatívnych faktorov hodnoteného územia, najmä súčasnej neschopnosti Čiernej vody odviesť zvýšené prietoky a vysokej hladiny podzemnej vody, ktorá limituje vsak zrážok, je potrebné hľadať nové riešenia odvedenia dažďových vôd. Alternatívy riešenia odvedenia dažďových vôd boli podrobne spracované v UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“, 2006.
Zo spracovaných alternatív vyplynulo:
- systém odvedenia dažďových vôd by mal pozostávať zo zachytenia podstatného objemu vody priamo v území a to tak, že dažďová voda odtekajúca z verejných priestranstiev, ulíc, občianskej vybavenosti by bola odvedená do primerane veľkých retenčných nádrží – otvorených jazier,
- celú koncepciu riešenia musí upresniť samostatná štúdia (v ďalších stupňoch projektovania), zameraná na problematiku odvedenia dažďových vôd, ktorá by vychádzala z detailného prehodnotenia hydrologických a hydrogeologických pomerov územia a jeho širšieho okolia. V rámci štúdie bude potrebné najmä prehodnotiť množstvo vody, ktoré je schopné v súčasnosti odviesť koryto Čiernej vody, navrhnúť opatrenia na zvýšenie prietočného množstva najmä v úsekoch Vajnory – Slov. Grob po intravilán obce Bernolákovo a Pusté Úľany – Sládkovičovo, zhodnotiť režim kolísania hladiny podzemných vôd v hodnotenom území, ako aj vplyv zavodňovania NPR Šúr na toto územie. Súčasťou štúdie by malo byť aj geodetické zameranie povrchu terénu, ktoré umožní dostatočne presne určiť spádové pomery pre gravitačné odvedenie dažďových vôd z územia, ako aj vhodne situovať navrhované retenčné jazerá.
Návrh zásobovania elektrickou energiou
V súčasnosti prechádza daným územím VN vedenie č.263 a č.139. VN č. 263 je prevedené vodičmi 3×95 AlFe6. VN č.139 sa rekonštruuje na 3×110/22 AlFe a prepája s VN č.263.
Energetická bilancia
Energetická bilancia bola spracovaná v UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“, 2006.
Za účelom zásobovania elektrickou energiou lokalít č. 1,2, 3 je potrebné vybudovať nové transformačné stanice, nové 22kV rozvody a vyviesť nové NN káblové vývody z danej TS.
RZ 110/22 kV BEZ
Kvôli zvýšeným nárokom na odber elektrickej energie je potrebné v RZ BEZ vymeniť transformátory 110/22 kV z 25 MVA na 40 MVA. Ďalej je potrebné vyzbrojiť štyri kobky 22 kV výkonovým vypínačom a meracími transformátormi prúdu a napätia.
Transformačná stanica
V centrách jednotlivých lokalít budú vybudované nové transformačné stanice typu EH5 s transformátorom 2x630kVA. Transformačná stanica bude v betónovom kompaktnom vyhotovení, s rozmermi 2800 x 4800 mm, s výškou nad terénom 2300 mm. Technologická výzbroj zo strany 22kV bude riešená štvorpólovým kompaktným vn rozvádzačom.
22 kV rozvody
VN vedenie č.263 sa zrekonštruuje na dvojité vedenie 2x3x110/22 AlFe z RZ BEZ po danú lokalitu. Jeden poťah bude napájať existujúce lokality (BA MČ Vajnory, Bernolákovo, exist.TS Čierna Voda). Druhý poťah bude slúžiť na napojenie nových lokalít. Kvôli zvýšeným nárokom na odber elektrickej energie sa z RZ 110/22 kV BEZ vybuduje nová dvojitá VN linka. Nové VN vedenie povedie v ochrannom pásme 400 kV vedenia, ktoré prechádza cez navrhovanú lokalitu. Z existujúcich (VN č.263 a VN č.139) a navrhovaných VN vzdušných vedení povedú káblové vedenia NA2XS(F)2Y 3x1x240. Káblové VN vedenia budú napájať jednotlivé TS.
NN rozvody a domové prípojky
Z NN rozvádzača navrhovanej TS budú vyvedené nové NN káblové vedenia napájajúce lokalitu výstavby. Káblová sieť bude riešená káblami jednotného prierezu typu 1-NAYY 4×240, ktoré budú uložené v zelenom páse, príp. v chodníku navrhovanej stavebnej lokality. Zokruhovanie siete bude riešené cez hlavné rozpojovacie a istiace skrine.
Napojenie nových rodinných a bytových domov bude riešené cez T – spojky prípojkovými káblami 1-NAYY 4×25, ukončenými v prípojkových skriniach a elektromerových rozvádzačoch. Elektromerové rozvádzače budú situované na verejne prístupnom mieste.
Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73 6005.
Ochranné pásma  elektrických vedení
22kV vzdušné vedenie – holé: 10 m od krajného vodiča (cca 12m od osi vedenia),
22 kV  a 1kV káblové vedenie: 1 m na obe strany od krajného kábla,
Transformačná stanica stožiarová: 10 m od konštrukcie,
Transformačná stanica betónová-kompaktná: vymedzené betónovými stenami TS.
Návrh zásobovania plynom
S ohľadom na časový rozvrh rozvoja a rozsah riešenia lokalít č. 1, 2 a 3 si nárast odberu ZP (bilancovaný v UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“,2006) vyžiada:
- v 1.etape rozvoja územia rekonštrukciu a zvýšenie výkonu existujúcich regulačných staníc:
- v lokalite Chorvátsky Grob z 1200 m3/hod. na výkon 2000 m3/hod.,
- v lokalite Čierna voda z 1200m3/hod. na výkon 3000 m3/hod. a posúdiť, či ponechať terajší výstupný tlak z existujúcich RS -90kPa, alebo ho zvýšiť na 400kPa,
- v 2. etape vybudovať dve nové regulačné stanice, VTL prípojky a RS:
- v južnej časti sídelnej jednotky Čierna Voda doporučujeme vybudovať novú VTL prípojku a RS 1 o výkone cca 6000 m3/hod s výstupným tlakom 400kPa, ktorá by slúžila pre podnikateľské aktivity, poloha RS, výkon RS závisí od časového harmonogramu rozvoja južnej časti obce,
- vo východnej časti sídelnej jednotky Č. Voda doručujeme vybudovať novú VTL prípojku a RS 2 o výkone cca 6000 m3/hod s výstupným tlakom 400kPa, poloha RS, výkon RS závisí od časového harmonogramu rozvoja vo východnej časti obce.
VTL prípojka a RS v sídelnej časti Chorvátsky Grob má dostatočnú rezervu vo výkone na požadované rozšírenie časti obce. Bude treba posúdiť, či nevybudovať prepojovací plynovod do východnej časti obce Čierna Voda.
Telekomunikácie
Pre predpokladané zámery sa navrhuje, v súlade s prijatou koncepciou výstavby telekomunikačnej siete, vybudovať sieť s min.150 % hustotou telefonizácie bytov, s prihliadnutím na charakter bývania a pokrytím pre občiansku vybavenosť a iné aktivity.
Posúdenie kapacít:
Napájané objekty kapacita návrh_____
Výstavba bytov, Čierna voda (lokalita č. 1) 3000 b. j. 4 500 párov
Výstavba bytov, Hájiček (lokalita č. 2)  300 b. j.   450 párov
Občianska vybavenosť (lokalita č. 1,2,3) 9500 návš.   500 párov
Hotel, administratíva, služby, šport 3000 pracovníkov,
500 hostí   550 párov
Rezerva                                                                                                                                  700 párov
Spolu                                                                                                               6 700 párov
Celková potrebná kapacita telekomunikačnej infraštruktúry predstavuje 6700 párov.
Koncepcia riešenia:
Vzhľadom k posudzovaným kapacitám pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb sa navrhujú riešené lokality 1,2,3 pripojiť na VTS prostredníctvom optickej prístupovej siete.
Výstavba optickej prístupovej siete spočíva v realizácii miestneho optického kábla z TKB, ktorý sa zafukuje do vopred realizovaných HDPE rúr, výstavby telekomunikačných uzlov – UTS a následnej realizácie miestnych telekomunikačných rozvodov prostredníctvom metalickej siete a trubkových káblov do jednotlivých objektov.
Výstavba optického pripojenia do UTS sa navrhuje realizovať pripojením pozdĺž navrhovaných komunikácií na existujúcu trasu oblastného optického kábla.
Pre lokalitu Hájiček s navrhuje vybudovať uzol telekomunikačných služieb – UTS 1 pre zabezpečenie kapacity 3000 párov (aj pre sídlisko Šúr v k. ú. Slovenský Grob).
Pre lokalitu Čierna voda sa navrhuje vybudovať UTS 2 pre zabezpečenie kapacity 6000 párov.
Z UTS je potrebné vybudovať miestnu telekomunikačnú sieť káblami typu TCEPKPFLE 0,4, vedenými v navrhovaných chodníkoch, resp. vo voľnom teréne vedľa komunikácií. Mts sa navrhuje budovať ako „pevná sieť „ pomocou káblových spojek NITTO, s ukončením v jednotlivých účastníckych rozvodoch a v RD.
6. REGULÁCIA VYUŽITIA ÚZEMIA
Regulácia sa viaže k vymedzeným regulačným zónam pre návrh Zmien a doplnkov ÚPN obce Chorvátsky Grob z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov. Zóny sú označené a vymedzené v zmysle platného územného plánu.
Zmeny a doplnky č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob zahŕňajú nasledovné územia:
Lokalita č. 1 U48, U49, U50
Lokalita č. 2 U51
Lokalita č. 3 U52 (časť zo schválenej regulačnej zóny U42 Územného plánu obce Chorvátsky Grob z roku 2001).
Základný regulačný list zóny
Identifikačné číslo zóny U
Charakteristika súčasného využitia
I. Záväzné funkčné využitie
a) bývanie
b) občianska vybavenosť
c) pracoviskové funkcie
d) doplnkové funkcie
e) rekreačná funkcia
f) športovo-rekreačné funkcie
g) technická vybavenosť.
Dopĺňa sa funkčné využitie:
h) zmiešané územie (v zmysle dokumentov „Metodické usmernenie obstarávania a spracovania územného plánu obce“, MŽP SR, Bratislava 2001)
- s prevažne mestskou štruktúrou sú plochy určené prevažne pre občiansku vybavenosť; budovy správy, obchodu a služieb, pre budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta pre zhromažďovanie a zariadenia zábavy, okrem toho pre obytné budovy vrátane k tomu prislúchajúcich stavieb a zariadení,
- s prevahou plôch pre obytné domy sú plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení, prislúchajúcich k vybaveniu obytných domov a iné, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a nerušia výrazne svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.
- dominantné funkcie
- prípustné funkcie
- doplnkové funkcie
- účelovo viazané funkcie
- neprípustné funkcie.
II. Intervenčné zásahy
a) jestvujúca zástavba
b) rozvojová plocha
III. Intenzita zástavby
a) minimálna výmera parcely v m2
b) maximálne prípustné zastavanie parcely v %
c) maximálny počet nadzemných podlaží vrátane podkrovia
IV. Urbanistická štruktúra
spôsob zástavby
V. Zeleň
VI. Dopravná obsluha
VII. Technická obsluha
VIII. Špecifické požiadavky
LOKALITA č. 1
Identifikačné číslo U48
Charakteristika súčasného využitia
- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda s odvodňovacími kanálmi,
- územie situované južne od zastavaného územia sídelnej časti Čierna voda.
Limity
- trasa existujúceho nadradeného vonkajšieho vzdušného vedenia elektrickej energie 400 kV č. 498 s ochranným pásmom 25 m, vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča – nezastaviteľné územie v  severnej časti predmetnej lokality,
- miestne biocentrum „Čerešňový háj“, lokalizované v južnej časti riešenej lokality,
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,
- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,
- absencia vsakovacej schopnosti kanálovej siete pre odvedenie prívalových dažďových vôd z územia,
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.
I. Záväzné funkčné využitie
Dominantné funkcie
zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:
zariadenia občianskej vybavenosti:
administratívne a správne zariadenia,
obchodné centrá, obchodné zariadenia, maloobchod, kultúrne a zábavné zariadenia,
obslužná vybavenosť komerčného charakteru
zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,
zariadenia školstva a výskumu,
zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,
polyfunkčné bytové domy,
bývanie v bytových domoch,
bývanie v malopodlažnej zástavbe rodinných domoch.
Prípustné funkcie
doplnkové funkcie:
športové plochy a zariadenia
prevádzky nevýrobných služieb,
prevádzky podnikateľských aktivít nevýrobných (drobné remeselné prevádzky servisné, opravárenské služby) bez negatívnych a rušivých vplyvov na obytné územie.
Účelovo viazané funkcie
dopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,
zhromažďovacie priestory,
prevádzkové plochy,
plochy verejnej, parkovej a rekreačnej zelene,
plochy líniovej izolačnej zelene,
vodné trasy a plochy.
Neprípustné funkcie:
všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,
všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,
- plochy slúžiace pre stavebníctvo,
zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.
II. Intervenčné zásahy
nová výstavba na nových plochách.
III. Intenzita zástavby
minimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 450 m2
maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 40%
maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 6.
IV. Urbanistická štruktúra
pri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.
V. Zeleň
dodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,
zachovať miestne biocentrum „Čerešňový háj“,
zachovať líniovú izolačnú zeleň pozdĺž odvodňovacích kanálov s ochranným pásmom v šírke min. 5 m od brehovej čiary na obidve strany,
navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.
VI. Dopravná obsluha
dopravné vstupy do lokality riešiť:
z navrhovanej mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1,
napojením na cestu III/5021 Vajnory-Pezinok a III/50212 Chorvátsky Grob-Čierna voda.
VII. Technická obsluha
- ponechať územnú rezervu pre trasovanie vyšších rádov technickej infraštruktúry (trasa výtlačného a tlakového potrubia z ČOV Modra do ÚČOV Bratislava Vrakuňa, prečerpávacie stanice, trafostanice),
- ponechať územnú rezervu pre navrhované dopravné a technické koridory,
- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.
VIII. Špecifické požiadavky
- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,
- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
Identifikačné číslo U49
Charakteristika súčasného využitia
- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda s odvodňovacími kanálmi,
- územie situované južne od zastavaného územia sídelnej časti Čierna voda a severne od bývalých poľnohospodárskych areálov v lokalite „Triblavina“.
Limity
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,
- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,
- absencia vsakovacej schopnosti kanálovej siete pre odvedenie prívalových dažďových vôd z územia,
- poľné hnojisko – nutná likvidácia,
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.
I. Záväzné funkčné využitie
Dominantné funkcie
zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:
zariadenia základnej občianskej vybavenosti,
bývanie v polyfunkčných bytových domoch,
bývanie v malopodlažných bytových a rodinných domoch.
Prípustné funkcie
doplnkové funkcie:
športové plochy a zariadenia,
administratívne zariadenia ako súčasť obytných domov,
prevádzky nevýrobných služieb.
Účelovo viazané funkcie
dopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,
prevádzkové plochy,
plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene,
plochy líniovej izolačnej zelene,
obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domov
vodné trasy a plochy.
Neprípustné funkcie:
všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,
všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,
- plochy slúžiace pre stavebníctvo,
zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.
II. Intervenčné zásahy
nová výstavba na nových plochách.
III. Intenzita zástavby
minimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 450 m2
maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 35%
maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 4.
IV. Urbanistická štruktúra
pri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.
V. Zeleň
dodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,
zachovať líniovú izolačnú zeleň pozdĺž odvodňovacích kanálov s ochranným pásmom v šírke min. 5 m od brehovej čiary na obidve strany,
navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.
VI. Dopravná obsluha
dopravné vstupy do lokality riešiť:
z navrhovanej mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1,
napojením na cestu III/5021 Vajnory-Pezinok a účelovú komunikáciu Ivánka pri Dunaji-Čierna voda.
VII. Technická obsluha
- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,
- ponechať územnú rezervu pre navrhovanú regulačnú stanicu RS1,
- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.
VIII. Špecifické požiadavky
- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,
- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
Identifikačné číslo U50
Charakteristika súčasného využitia
- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda,
- územie je situované južne od zastavaného územia sídelnej časti Čierna voda – lokalita „Suché miesto“
Limity
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,
- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,
- mokraďové územie chránené Ramsarskou dohodou – vymedzené územie v západnej časti riešenej lokality,
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom,
- vodný tok Blahutov potok so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom,
- ČOV „Čierna voda“ – hygienické ochranné pásmo v šírke 100 m zasahuje do riešeného územia,
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.
I. Záväzné funkčné využitie
Dominantné funkcie
zmiešané územie s prevahou plôch pre malopodlažnú rodinnú zástavbu a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:
zariadenia základnej občianskej vybavenosti,
bývanie v malopodlažných  rodinných domoch.
Prípustné funkcie
doplnkové funkcie:
športové plochy a zariadenia.
Účelovo viazané funkcie
dopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,
prevádzkové plochy,
plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene,
plochy líniovej izolačnej zelene,
obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domov.
Neprípustné funkcie:
všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,
všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,
- plochy slúžiace pre stavebníctvo,
zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.
II. Intervenčné zásahy
nová výstavba na nových plochách.
III. Intenzita zástavby
minimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 600 m2
maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 25%
maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 2+podkrovie.
IV. Urbanistická štruktúra
pri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.
V. Zeleň
dodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Blahutov potok a Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,
navrhnúť líniovú zeleň komunikácií,
navrhnúť purfovaciu zónu medzi NPR Šúr a obytnú zástavbu.
VI. Dopravná obsluha
dopravné vstupy do lokality riešiť:
napojením na cestu účelovú komunikáciu Ivánka pri Dunaji-Čierna voda.
VII. Technická obsluha
- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,
- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.
VIII. Špecifické požiadavky
- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,
- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
LOKALITA č. 2
Identifikačné číslo U51
Charakteristika súčasného využitia
- plochy lokalality „Hájiček“ –  v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda,
- predmetné územie je situované:
- južne od navrhovaného obytného sídliska „Šúr“ v katastrálnom území obce Slovenský Grob,
- východne od schválenej obytnej zástavby v sídelnej časti Čierna voda.
Limity
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,
- vodný tok Mlynského potoka s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary,
- trasa VTL plynovodu DN 700 m, PN 40 Nová Dedinka – Stupava s vymedzeným bezpečnostným ochranným pásmom (100 m na každú stranu od osi vedenia),
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.
I. Záväzné funkčné využitie
Dominantné funkcie
zmiešané územie s prevahou plôch pre malopodlažnú rodinnú zástavbu a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:
zariadenia základnej občianskej vybavenosti,
bývanie v malopodlažných  rodinných domoch.
Prípustné funkcie
doplnkové funkcie:
športové plochy a zariadenia.
Účelovo viazané funkcie
dopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,
prevádzkové plochy,
plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene,
plochy líniovej izolačnej zelene,
obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domov.
Neprípustné funkcie:
všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,
všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,
- plochy slúžiace pre stavebníctvo,
zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.
II. Intervenčné zásahy
nová výstavba na nových plochách.
III. Intenzita zástavby
minimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 450 m2
maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 25%
maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 2+podkrovie.
IV. Urbanistická štruktúra
pri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.
V. Zeleň
dodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,
zachovať brehovú zeleň Mlynského potoka,
navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.
VI. Dopravná obsluha
dopravné vstupy do lokality riešiť:
napojením na navrhovanú komunikačnú sieť sídliska Šúr v katastrálnom území obce Slovenský Grob,
napojením na navrhovaný dopravný obchvat –trasa „B“.
VII. Technická obsluha
- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,
- ponechať územnú rezervu pre navrhovanú regulačnú stanicu plynu RS2,
- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.
VIII. Špecifické požiadavky
- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,
- rešpektovať existujúci VTL plynovod DN 700m, PN 40 Nová Dedinka-Stupava s ochranným pásmom ako nezastaviteľné územie,
- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
LOKALITA č. 3
Identifikačné číslo U52
Charakteristika súčasného využitia
- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda,
- časť lokality s identifikačným číslom 42, ktoré bolo v ÚPN obce Chorvátsky Grob 2001 schválené pre funkciu výroby.
Limity
- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,
- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),
- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.
I. Záväzné funkčné využitie
Dominantné funkcie
zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:
zariadenia občianskej vybavenosti:
obchodné centrá, obchodné zariadenia, kultúrne a zábavné zariadenia,
obslužná vybavenosť komerčného charakteru,
zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania.
Prípustné funkcie
doplnkové funkcie:
prevádzky nevýrobných služieb,
prevádzky podnikateľských aktivít nevýrobných (drobné remeselné prevádzky servisné, opravárenské služby) bez negatívnych a rušivých vplyvov na obytné územie.
Účelovo viazané funkcie
dopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,
prevádzkové plochy,
plochy verejnej, parkovej a rekreačnej zelene,
plochy líniovej izolačnej zelene.
Neprípustné funkcie:
všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,
všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na životné prostredie,
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na životné prostredie,
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,
- plochy slúžiace pre stavebníctvo,
zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.
II. Intervenčné zásahy
nová výstavba na nových plochách.
III. Intenzita zástavby
maximálny počet nadzemných podlaží 4.
IV. Urbanistická štruktúra
pri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.
V. Zeleň
dodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom a Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,
navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.
VI. Dopravná obsluha
dopravné vstupy do lokality riešiť:
z navrhovanej mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1, TRASOU „C“ z križovatky „K1“.
VII. Technická obsluha
- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,
- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.
VIII. Špecifické požiadavky
- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,
- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
7. ETAPIZÁCIA ROZVOJA ÚZEMIA
Vzhľadom na značný rozsah riešeného územia bude etapizácia rozvojových zámerov upresnená v podrobnejších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie.
8. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Záväznou časťou pre Zmeny a doplnky č.1/2006 k ÚPN obce Chorvátsky Grob z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov sú:
A) Funkčné využitie plôch
B) Regulatívy vzťahujúce sa na regulačné bloky č. 48-52:
I. Záväzné funkčné využitie
II. Intervenčné zásahy
III. Intenzita zástavby
IV. Urbanistická štruktúra
V. Zeleň
VI. Dopravná obsluha
VII. Technická obsluha
VIII. Špecifické požiadavky
9. ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
V riešenom území sa v súčasnosti nachádza poľnohospodárska pôda obrábaná ako orná pôda.
Vyskytujú sa tu tieto bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ):
0031002 čiernice v komplexoch so slancami, ťažké až veľmi ťažké,
0031003 čiernice v komplexoch so slancami, ťažké až veľmi ťažké,
0031005 čiernice v komplexoch so slancami, ťažké až veľmi ťažké,
0032062 černozeme plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké, väčšinou karbonátové,
0032065 černozeme plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké, väčšinou karbonátové,
0017012 černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, stredne ťažké.
Riešené územie patrí do klimatického regiónu veľmi teplého, veľmi suchého, nížinného. Územie sa nachádza na rovine bez prejavu plošnej vodnej erózie alebo s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie, miestami so stredne až silne skeletovitými pôdami.
Rozvojové zámery navrhované na odňatie z PPF
Vyhodnotenie strát poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a „Spoločného metodického usmernenia pre orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy a územného plánovania“, vydanom Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja dňa 11.8.2004 pod č. MP SR-4025/2004-430 a MV SR 2004-7343/24379-1:924/900.
Plocha riešeného územia – lokality č. 1 a 2 – sa nachádza mimo hranice zastavaného územia sídelnej časti Chorvátsky Grob a Čierna voda. Hranica zastavaného územia je prevzatá z otlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990. Celková výmera riešeného územia je 259,5520 ha.
V súčasnosti prevažne poľnohospodársky využívané pozemky sú evidované v druhu kultúry orná pôda a trvalo trávne porasty.
Bonitované pôdno-ekologické jednotky
Na odňatie je navrhovaná PPF v kultúre orná pôda a TTP
6. skupiny BPEJ (93,13% z celkovej výmery riešeného územia)
0031002, 0031003,0031005,0032062, 0032065,
5. skupiny BPEJ (2,99 %) – 0027003,
1. skupiny BPEJ (3,88 %) – 0017002.
V riešenom katastrálnom území obce Chorvátsky Grob nie sú vybudované hydromeliorácie – závlahy a odvodnenia.
Funkčné využitie riešeného územia
V Urbanistickej štúdie sa navrhuje zmena funkcie z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou.
Držitelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PPF
Na plochách predkladaného odňatia pôdy z PPF mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 sú držiteľmi poľnohospodárskej pôdy súkromní vlastníci.
Prehľad záberov PPF je spracovaný v tabuľke. Zábery sú spracovaný podľa parcelných čísiel.
Celkový záber PPF mimo zastavaného územia obce: 259,5520 ha.
Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci jednotlivých rozvojových zámerov pre obec Chorvátsky Grob
LOKALITA č. 1 – U48, U49, 450
Parcelné číslo Názov lokality Forma výstavby Funkcia Etapa
Do roku Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] Záber ostatných plôch [ha] NPPF
Celkom Z toho Celkom Druh pozemku BPEJ/ Skupina Z toho
v ZÚ mimo ZÚ v ZÚ mimo ZÚ
1578/2 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 5,6153 - 5,6153 5,6153 orná pôda 0031003/6 - 5,6153 -
1578/11 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 1,4773 - 1,4773 1,4773 orná pôda 0031003/6 - 1,4773 -
1578/13 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 29,9156 - 29,9156 29,9156 orná pôda 0031003/6 - 29,9156 -
1589/2 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 9,8997 - 9,8997 9,8997 orná pôda 0031003/6
0031005/6
0032065/6 - 0,9900
0,9900
7,9197 -
1591/1 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 8,0436 - 8,0436 8,0436 orná pôda 0031002/6
0031005/6
0032065/6 - 4,0218
2,8153
1,2065 -
1591/10 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 0,6199 - 0,6199 0,6199 orná pôda 0031002/6
0031005/6 - 0,1860
0,4339 -
1614/1 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 12,5723 - 12,5723 12,5723 orná pôda 0031005/6 - 12,5723 -
1616/9 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 27,1813 - 27,1813 27,1813 orná pôda 0031003/6
0031005/6 - 16,6878
10,4935 -
1591/418 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 6,0678 - 6,0678 6,0678 orná pôda 0031002/6 - 6,0678 -
1591/435 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 2,6667 - 2,6667 2,6667 orná pôda 0031002/6
0031005/6 - 1,0666
1,6001 -
1591/436 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 2,6667 - 2,6667 2,6667 orná pôda 0031005/6 - 2,6667 -
1616/5 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 4,3098 - 4,3098 4,3098 orná pôda 0032062/6 - 4,3098 -
1616/12 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 5,0000 - 5,0000 5,0000 orná pôda 0032062/6 - 5,0000 -
1616/13 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 5,1297 - 5,1297 5,1297 orná pôda 0032062/6 - 5,1297 -
1616/14 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 1,6513 - 1,6513 1,6513 orná pôda 0032062/6 - 1,6513 -
1616/15 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 0,8066 - 0,8066 0,8066 orná pôda 0032062/6 - 0,8066 -
1616/18 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 0,7820 - 0,7820 0,7820 orná pôda 0032062/6 - 0,7820 -
1624/3 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 0,6902 - 0,6902 0,6902 TTP 0032062/6 - 0,6902 -
1616/2 Čierna voda
U48, U49 ZÚ 2030 2,3317 - 2,3317 2,3317 orná pôda 0032062/6 - 2,3317 -
1616/7 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 11,6304 - 11,6304 11,6304 orná pôda 0032062/6 - 11,6304 -
1616/8 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 14,3596 - 14,3596 14,3596 orná pôda 0032062/6 - 14,3596 -
1616/17 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 0,7820 - 0,7820 0,7820 orná pôda 0032062/6 - 0,7820 -
1624/4 Čierna voda
U48, U49 ZÚ 2030 1,4608 - 1,4608 1,4608 TTP 0032062/6 - 1,4608 -
1624/5 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 0,7464 - 0,7464 0,7464 TTP 0031003/6
0032062/6 - 0,2239
0,5225 -
1624/6 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 0,1336 - 0,1336 0,1336 TTP 0031003/6 - 0,1336 -
1624/7 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 0,1528 - 0,1528 0,1528 TTP 0031003/6 - 0,1528 -
1601/2 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 14,7744 - 14,7744 14,7744 orná pôda 0031005/6
0032062/6 - 8,8646
5,9098 -
1660/1 Čierna voda
U50 ZÚ 2030 14,6976 - 14,6976 14,6976 orná pôda 0032062/6 - 14,6976 -
1663/1 Čierna voda
U50 ZÚ 2030 16,3039 - 16,3039 16,3039 orná pôda 0032062/6 - 16,3039 -
1663/2 Čierna voda-U50 ZÚ 2030 2,3820 - 2,3820 2,3820 orná pôda 0032062/6 - 2,3820 -
1666 Čierna voda
U50 ZÚ 2030 0,6180 - 0,6180 0,6180 TTP 0032062/6 - 0,6180 -
1600/1 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 3,3774 - 3,3774 3,3774 orná pôda 0031005/6 - 3,3774 -
1614/2 Čierna voda
U48 ZÚ 2030 1,4962 - 1,4962 1,4962 orná pôda 0031005/6 - 1,4962 -
1587/71 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 2,7141 - 2,7141 2,7141 orná pôda 0032062/6 - 2,7141 -
1660/2 Čierna voda
U50 ZÚ 2030 1,0616 - 1,0616 1,0616 orná pôda 0032062/6 - 1,0616 -
1660/3 Čierna voda
U50 ZÚ 2030 0,2713 - 0,2713 0,2713 orná pôda 0032062/6 - 0,2713 -
1660/5 Čierna voda
U50 ZÚ 2030 0,5000 - 0,5000 0,5000 orná pôda 0032062/6 - 0,5000 -
1587/37 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 6,1920 - 6,1920 6,1920 orná pôda 0031005/6
0032062/6 - 1,2384
4,9536 -
1600/3 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 4,2331 - 4,2331 4,2331 orná pôda 0031002/6
0031005/6 - 0,4233
3,8098 -
1600/5 Čierna voda
U49 ZÚ 2030 6,6073 - 6,6073 6,6073 orná pôda 0031005/6 - 6,6073 -
SPOLU 231,9220 - 231,9220 231,9220 - 231,9220 -
LOKALITA Č. 2 – U51
Parcelné číslo Názov lokality Forma výstavby Funkcia Etapa
Do roku Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] Záber ostatných plôch [ha] NPPF
Celkom Z toho Celkom Druh pozemku BPEJ/ Skupina Z toho
v ZÚ mimo ZÚ v ZÚ mimo ZÚ
1554 Lokalita č. 2
„Hájiček“
U51 ZÚ 2030 20,1669 - 20,1669 20,1669 orná pôda 0017002/1
0032062/6
0027003/5 - 10,0834
6,0502
4,0333 -
1555/1 Lokalita č. 2
„Hájiček“
U51 ZÚ 2030 7,4631 - 7,4631 7,4631 TTP 0032062/6
0027003/5 - 3,7315
3,7316 -
SPOLU 27,6300 - 27,6300 27,6300 - 27,6300 -
Lokalita č. 1 „Čierna voda“ U48, U49,U50
– celkový záber PPF 231,9220 ha, z toho BPEJ: 6.triedy 231,9220 ha
Lokalita č. 2 „Hájiček“ U51
– celkový záber PPF  22,6300 ha, z toho BPEJ: 1.triedy  10,0834 ha, 5. triedy 7,7649 ha,
6. triedy 9,7817 ha
Spolu: 259,5520 ha
Lokalita č. 3 „Triblavina“ U52
– celkový záber PPF    22,1600 ha, z toho BPEJ: 1.triedy 0,5000 ha, 3. triedy 8,6300 ha,
6. triedy13,0300 ha
U 52 je súčasťou regulačného bloku U42, pre ktorý bol udelený súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely  - funkciu výroby pri schvaľovaní Územného plánu obce Chorvátsky Grob, rok 2001.
Zhodnotenie predkladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy v poľnohospodárskej výrobe
Pre realizáciu zámerov sa predpokladá celkové trvalé odňatie 259,5520 ha plôch. Plochy sú situované mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob a časti Čierna voda.
Pri poľnohospodárskom pôdnom fonde ide o trvalý záber ornej pôdy o výmere 259,5520 ha, z toho:
10,0834 ha patri do 1. bonitnej triedy,
7,7649 ha tvorí orná pôda zaradená do 5. bonitnej triedy, ktorá priamo nepodlieha ochrane,
241,7037 ha , tvorí orná pôda zaradená do 6. bonitnej triedy, ktorá priamo nepodlieha ochrane.
Pri realizácií predpokladaných záberov je nutné vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. Ďalej je nutné zachovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením.
10. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Pre verejnoprospešné stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob navrhujú:
- navrhované koridory komunikácií
- navrhované koridory a zariadenia technickej infraštruktúry,
- územná rezerva pre prvky MÚSES a plochy pre výsadbu zelene.
Presné vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby a ich lokalizáciu bude predmetom podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

ÚZEMNOPLÁNOVACIA  DOKUMENTÁCIA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROBz roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov
ZMENY A DOPLNKY č. 1/2006

ObstarávateľObec Chorvátsky Grob
Spracovateľ:BLAU, s.r.o.

Dátum spracovania dokumentácie: 04/2006

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV· Urbanizmus Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. Ing. arch. Štefan Polakovič· Ekológia a ŽP Ing. Katarína Staníková· Doprava Dopravoprojekt Divízia Bratislava Ing. Marián Kováčik Ing. Tatiana Blanárová· Technická infraštruktúry Zásobovanie vodou Hydrocoop, s.r.o Karol Ricotti Ing. Zuzana DienováOdkanalizovanie územia: - splašková kanalizácia Hydrocoop, s.r.o Ing. Blaha- dažďová kanalizácia SKOV, s.r.o. RNDr. Stanislav KlaučoZásobovanie elektrickou energiou Enermont, s.r.o.Ing. Miloš Červenka Ing. Peter BuriánZásobovanie plynom Alojz VallaTelekomunikácie Protel, s.r.oIng.Ladislav Černák
OBSTARÁVATEĽ ÚPD Bibiána Piršelová

Obsah
1. ÚVOD 41.1 Základné identifikačné údaje 41.2 Dôvody na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-O 42. LOKALITY, KTORÉ SÚ PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č 1/2006 53. LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA 64. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, NÁVRH MÚSES 74.1 Ochrana prírody a krajiny 74.2 Prvky územného systému ekologickej stability 85. NÁVRH RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV 1/2006 85.1 Návrh využitia územia 85.2 Základné bilančné údaje 105.3 Základné demografické údaje 105.4 Návrh dopravného riešenia 115.5 Návrh riešenia technickej vybavenosti 126. REGULÁCIA VYUŽITIA ÚZEMIA 177. ETAPIZÁCIA ROZVOJA ÚZEMIA 268. ZÁVÄZNÁ ČASŤ 269. ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 2610. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 31

1. ÚVOD1.1 Základné identifikačné údajeNázov dokumentácie:ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHORVÁTSKY GROBz roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkovZmeny a doplnky č. 1/2006Spracovateľ dokumentácieBLAU, s.r.o.ul. 29. Augusta 28811 09 BratislavaObjednávateľ dokumentácie:Obec Chorvátsky Grobprostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisovBibiána PiršelováOdborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD(registračné číslo 019)Základné identifikačné údajeKraj: BratislavskýOkres: SenecKatastrálne územie: Chorvátsky GrobVýmera katastrálneho územia: 1512 haPočet obyvateľov k 31.12.2001: 1587.1.2 Dôvody na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-OHlavnými dôvodmi pre vypracovanie Zmien a doplnkov č. 1/2006 Územného plánu obce Chorvátsky Grob z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov sú:- zámery vytvoriť nové rozvojové plochy pre funkciu zmiešaného územia.Zmeny a doplnky č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob, rok 2001 boli vypracované v súlade s platným zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších zmien a doplnkov. Územno-plánovacím podkladom pre Zmeny a doplnky 2/2006 bola urbanistická štúdia „Chorvátsky Grob – Čierna voda“, 2006, v ktorej sa overovala:- optimálna urbanistická koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využitia riešeného územia vo väzbe na navrhovaný rozvoj kontaktného katastrálneho územia obce Chorvátsky Grob,- možnosť napojenia navrhnutej koncepcie prevádzkovej organizácie riešeného zámeru na nadradenú dopravnú a technickú infraštruktúru v regióne, pri zohľadnení limitujúcich faktorov územia.Do návrhu zmien a doplnkov č. 1/2006 boli zahrnuté nasledovné územia:Lokalita č. 1 „Čerešňové“ - zmena z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu., vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene.Lokalita č. 2 „Hájiček“ - zmena z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, rekreáciu, vrátane plôch dopravnej a techn. infraštruktúry a krajinnej izolačnej zelene.Lokalita č. 3 „Triblavina“ - zmena z plochy výroby a skladov na zmiešané územie s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, vrátane plôch dopravnej a technickej infraštruktúry a krajinnej izolačnej zelene (lokalita č. 3 tvorí časť rozvojového zámer, ktorý bol schválený v ÚPN obce Chorvátsky Grob ako regulačný blok U42 na funkciu výroby a skladov).2. LOKALITY, KTORÉ SÚ PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č 1/2006 Lokalita č. 1Nachádza sa v častiach Čerešňové, Štrkovica, Hrudka a Suché miesto, na plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu, mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, ktorá bola schválená k 1.1.1990.Lokalita je ohraničená:- zo severozápadu, severu a severovýchodu  existujúcou zástavbou v lokalite Čierna Voda a rozvojovými zámermi, ktoré boli schválené pre novú výstavbu v platnom územnom pláne obce Chorvátsky Grob (2001), v znení neskorších zmien a doplnkov (niektoré rozvojové zámery sú v štádiu realizácie, iné v etape projektovej prípravy),- prírodnými prvkami:- zo západu Hraničným potokom a lesom, ktorý je súčasťou NPR Šúr,- z juhu a juhovýchodu vodným tokom Čierna voda, ktorý tvorí biokoridor miestneho významu.Lokalita je vymedzená pozemkami s parcelnými číslami: 1578/2, 1578/11, 1578/13, 1589/2, 1691/1, 1591/10, 1614/1, 1616/9, 1591/418, 1591/435, 1591/436, 1616/5, 1616/12, 1616/13, 1616/14, 1616/15, 1616/18, 1624/3, 1616/2, 1616/7, 1616/8, 1616/17, 1624/4, 1624/5, 1624/6, 1624/7, 1601/2, 1660/1, 1663/1, 1663/2, 1666, 1600/1, 1614/2, 1587/71, 1660/2, 1660/3, 1660/5, 1587/37, 1660/3, 1600/5.Celková výmera lokality je 231,9220 ha.Predmetom zmeny využitia územia sú plochy poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu.Lokalita č. 2Nachádza sa v časti Hájiček na plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu, mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, ktorá bola schválená k 1.1.1990.Lokalita je ohraničená:- zo severu schváleným rozvojovým zámerom pre obytnú funkciu (sídlisko Šúr, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Slovenský Grob),- prírodnými prvkami- zo západu vodným tokom Čierna voda, ktorý tvorí biokoridor miestneho významu,- z východu a severu odvodňovacími kanálmi,- z juhu poľnohospodárskym pôdnym fondom – intenzívne obrábanou ornou pôdou.Lokalita sa nachádza na časti pozemkoch s parcelnými číslami 1554 a 1555/1.Celková výmera lokality je 27,6300 ha.Predmetom zmeny využitia územia sú plochy poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu a rekreáciu.Lokalita č. 3Nachádza sa v časti Triblavina na plochách poľnohospodárskeho pôdneho fondu, mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob, ktorá bola schválená k 1.1.1990. Lokalita tvorí časť plochy, ktorá bola v  ÚPN obce Chorvátsky Grob, rok 2001, schválená na funkciu výroby a skladov – regulačný blok U 42.Lokalita je ohraničená:- zo severu vodným tokom Čierna voda,- z východu a juhu poľnohospodárskym pôdnym fondom,- zo západu bývalým poľnohospodárskym areálom v sídelnej časti Čierna voda –Triblavina.Lokalita je vymedzená pozemkami s parcelnými číslami: 1554, 1555/1.Celková výmera lokality je 22,1600 ha.Predmetom zmeny využitia územia je zmena funkcie z výroby a skladov na zmiešané územie.
3. LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIAV lokalitách riešených v Zmenách a doplnkoch č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob boli identifikované nasledovné limity a obmedzenia:Lokalita č. 1ochrany prírody a krajiny:- NPR Šúr a biocentrum nadregionálneho významu s 5. najvyšším stupňom ochrany (v zmysle §17 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) – vymedzené územie v kontakte so západnou časťou riešeného územia,- mokraďové územie chránené Ramsarskou dohodou – vymedzené územie v západnej časti riešenej lokality,- miestne biocentrum „Čerešňový háj“ lokalizované v južnej časti riešenej lokality,- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES; technickej a dopravnej infraštruktúry:- trasa existujúceho nadradeného vonkajšieho vzdušného vedenia elektrickej energie 400 kV č. 498 s ochranným pásmom 25 m, vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča – nezastaviteľné územie v  severnej časti predmetnej lokality,- trasa STL plynovodu DN 80, PN 2,5 Ivánka pri Dunaji – Čierna voda, s ochranným pásmom 1 m na každú stranu od osi vedenia v zastavanom území a bezpečnostným pásmom 10 m na každú stranu od osi vedenia na nezastavaných plochách (v zmysle zákona č. 70/2004 Z. z.),- regulačná stanica plynu v časti Čierna voda s ochranným pásmom 8 m a bezpečnostným pásmom 50 m (v zmysle zákona č. 70/2004 Z. z.),- trasy kanalizačnej siete s ochranným pásmom v šírke 3 m od vonkajších okrajov pôdorysných rozmerov kanalizačnej siete (ak vodohospodársky orgán neurčí iné ochranné pásmo),- ČOV „Čierna voda“ – hygienické ochranné pásmo v šírke 100 m,- absencia vsakovacej schopnosti kanálovej siete pre odvedenie prívalových dažďových vôd z územia,- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.,hygienické:- ochranné pásmo poľného hnojiska – neurčené,archeologických nálezov- archeologické náleziská – riešené územie, ktoré je v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda, nebolo doteraz preskúmané.Lokalita č. 2ochrany prírody a krajiny:- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte so západným okrajom predmetnej lokality,- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,- plochy poľnohospodárskej pôdy 1. skupiny BPEJ;technickej a dopravnej infraštruktúry:- trasa VTL plynovodu DN 700 m, PN 40 Nová Dedinka – Stupava s vymedzeným bezpečnostným a ochranným pásmom – nezastaviteľné územie,- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.,archeologických nálezov- archeologické náleziská – riešené územie, ktoré je v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda, nebolo doteraz preskúmané.Lokalita č. 3ochrany prírody a krajiny:- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte so severným okrajom predmetnej lokality;technickej a dopravnej infraštruktúry:- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.,archeologických nálezov- archeologické náleziská – riešené územie, ktoré je v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda, nebolo doteraz preskúmané.Ďalšie limity a obmedzenia pre navrhované lokality predstavuje:- dopravné napojenie lokalít na nadradený komunikačný systém – diaľnicu D1,- zabezpečenie požadovanej kapacity zariadení technickej infraštruktúry.4. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, NÁVRH MÚSES4.1 Ochrana prírody a krajinyZ hľadiska ochrany prírody a krajiny sa v kontakte s riešeným územím nachádza:- NPR Šúr s 5. najvyšším stupňom ochrany v zmysle § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Časť územia patrí do Ramsarského územia (chránené mokrade podľa Ramsarského dohovoru) a územie NPR je zaradené aj do CHÚEV pod názvom Šúr s číslom SKUEV 0279. V katastrálnom území Chorvátsky Grob sa nachádza časť CHÚEV, v ktorom platí 4. stupeň ochrany.Zmeny a doplnky č. 1/2006 – lokality č.1, 2, 3 sa nachádzajú mimo územia NPR Šúr. Lokality 1, 2, 3 sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany (v zmysle zákona NR SR č. 43/2002 Z.z.).
Navrhované regulačné bloky č. U48 až U51 budú, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobené posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
4.2 Prvky územného systému ekologickej stabilityKrajinno-ekologické prvky riešeného územia nachádzajúce sa:- v dotyku s riešeným územím- NBc – nadregionálne biocentrum Šúr a Panónsky háj, jeho súčasťou je NPR Šúr a celé územie NPR je zaradené aj medzi navrhované CHÚEV Natura 2000 – západná časť lokality č. 1 sa nachádza v dotyku.Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1 navrhujú vytvoriť purfovacie zóny v dotyku s NBc (v zmysle záväzných regulatívov ÚPN VÚC Bratislavský kraj – záväzná časť, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením vlády SR čiastka 125/1998 v znení neskorších zmien a doplnkov nariadenie vlády SR čiastka 336/2001 a 20/2003).- MBk – navrhovaný miestny biokoridor Čierna Voda, tvorený vodným tokom potoka Čierna Voda so sprievodnou vegetáciou.Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalitách č. 1, 2, 3 navrhujú zachovať brehová zeleň vodného toku Čierna voda, s ochranným pásmom v šírke 20 m od hrany potoka.- MBk – navrhovaný miestny biokoridor Blahutov potok, tvorený vodným tokom s brehovými porastami, ktorý prepája NBc Šúr s ostatnými prvkami ÚSES.Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1 navrhujú zachovať brehovú zeleň vodného toku – Blahutov potok, s ochranným pásmom v šírke 20 m od brehovej hrany potoka.- v riešenom území:- MBc – navrhované miestne biocentrum „Čerešňový háj“, tvorené brehovými porastami pozdĺž časti toku Čierna voda a menšou plochou nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie.Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1, v ktorej sa mBc nachádza, zachovávajú existujúcu vegetáciu a rozširujú ju o nové plochy trvalo trávnych porastov a krovinnej vegetácie.- interakčné prvky plošné (krajinná izolačná zeleň a verejná zeleň) – plošná zeleň, ktorá podporuje funkčnosť biocentier a biokoridor, vytvára pufrovaciu zónu medzi zastavaným územím a prvkami ÚSES,- interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách a ako pásy brehových porastov okolo vodných tokov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú.Zmeny a doplnky č. 1/2006 v lokalite č. 1 zachovávajú existujúcu sprievodnú zeleň vodných tokov a odvodňovacích kanálov, navrhujú pás zelene široký min 5 m od brehovej čiary odvodňovacieho kanála.Koncepcia rozvoja prvkov miestneho územného systému ekologickej stability sa premietne do nižších stupňov projektovej dokumentácie.5. NÁVRH RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV 1/2006Pre overenie navrhovaných Zmien a doplnkov č. 1/2006 Územného plánu obce Chorvátsky Grob , ktorý bol schválený OZ obce Chorvátsky Grob (VZN č. 6/OZ-2001 zo dňa 05.03.2001, č. uznesenia OcZ č. 6/0Z zo dňa 05.03.2001), v znení neskorších zmien a doplnkov: 1/2002 (VZN 7/OZ zo dňa 26.02.2003), 2/2002 (VZN č. 45, 46/OZ zo dňa 09.07.2003,  1/2003 (VZN 80/OZ zo dňa 12.11.2003), 1/2004 (VZN č. 61/OZ zo dňa 08.09.2004 a VZN 72/OZ zo dňa 17.12.2004), 1/2005 (VZN č. 76/OZ, zo dňa 23.11.2005), bol vypracovaný územno-plánovací podklad – Urbanistická štúdia „Chorvátsky Grob – Čierna voda“, 2006, ktorá bola prerokovaná v zmysle zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.5.1 Návrh využitia územiaVýchodiskom pri riešení koncepcie návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2206 sú nasledovné vstupné priority:- napojiť katastrálne územie obce Chorvátsky Grob na nadradenú dopravno-komunikačnú sieť – diaľnicu D 1 v mieste súčasného diaľničného odpočívadla „Triblavina“, čím sa pripojí predmetné územie na európsku dopravnú sieť E65 a na železničnú a leteckú dopravu Bratislavy,- rešpektovať existujúci komunikačný systém kontaktného územia, s jeho zapojením do navrhovaného dopravného riešenia a s prepojením na nadradenú dopravnú sieť regiónu,- riešiť koncepciu technickej infraštruktúry pre celé katastrálne územie obce Chorvátsky Grob a kontaktné územie obce Slovenský Grob – sídlisko „Šúr“,- zachovať prírodné danosti riešeného územia – vodný tok Čierna voda, systém odvodňovacích kanálov a prírodnú dominantu – les, ktorý je súčasťou NPR Šúr,- prepojiť navrhovaný systém zelene s vnútrosídelnou zeleňou urbanizovaných území,- prepojiť navrhované funkcie s existujúcou a predpokladanou zástavbou v schválených rozvojových zámeroch (ÚPN obce Chorvátsky Grob v znení neskorších zmien a doplnkov),- doplniť existujúce a pripravované monofunkčné obytné plochy kontaktného územia v lokalite Čierna voda zariadeniami základnej a vyššej občianskej vybavenosti, ktoré budú situované v navrhovanej lokalite.Lokalita č. 1. – zmena funkčného využitia územia z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územieCelková koncepcia riešenia územia sa odvíja od navrhovaného dopravného riešenia, ktoré predpokladá hlavný nástup do lokality č. 1 z južnej strany, v smere od „Triblaviny“. Navrhovaný dopravný koridor, vedený v smere sever-juh, prepája diaľnicu D 1 s cestou III/5021 Vajnory –Pezinok, ktorá prechádza obytnou časťou Čierna voda. Na tento S-J dopravno-prevádzkový koridor sa pripájajú priečne komunikácie, ktoré budú zokruhované a zabezpečia dopravnú obsluhu celého predmetného územia. Vedľajší dopravný vstup do lokality č.1 sa navrhuje z cesty III/0513, ktorá prepája sídelné časti Čierna voda a Chorvátsky Grob.Od navrhovanej dopravnej kostry sa odvíja koncepcia funkčného využitia a priestorového usporiadania lokality. Ťažisko celého územia bude využité ako zmiešané územie s prevahou plôch občianskej vybavenosti, s najväčšou intenzitou využitia a najvyššou mierou polyfunkčnosti. V tomto území sa navrhuje prevaha plôch komerčnej občianskej vybavenosti mestského a nadmestského charakteru, najmä zariadenia:- obchodu a služieb (nákupné centrá, obchodné domy, maloobchodné zariadenia, tržnica, stravovacie zariadenia…),- administratívy (bankové a poisťovacie subjekty, obchodné zastupiteľstvá, pošta, informačné a kultúrno-spoločenské zariadenia, ostatné verejné a sociálne služby),- verejného stravovania (reštaurácie, kaviarne, bistrá, zariadenia rýchleho občerstvenia…),- kultúry (viacúčelových kultúrno-spoločenské zariadenia – spoločenské sály, kiná, kluby, výstavné siene, galérie, knižnice…, zábavne parky, kongresové centrá…), - školstva (všetky typy škôl, vedecko-výskumné a vzdelávacie centrá….),- zdravotníctva (neštátne lekárske ambulancie, zdravotné strediská…),- prechodného ubytovania hotelového typu, s doplnkovou funkciou bývania.Na ťažiskové územie budú naväzovať:- plochy bytovej zástavby, v ktorých budú situované polyfunkčné obytné domy mestského typu – bývanie a obslužná sféra prevažne komerčného charakteru, s príslušným doplnkovým vybavením (plochy statickej dopravy – parkovanie, garážovanie, parkovo upravená verejná zeleň, oddychové plochy, príslušná technická vybavenosť) plochy pre šport a oddych,- plochy malopodlažnej zástavby s príslušnou základnou občianskou a technickou vybavenosťou, ktoré vytvoria kontaktnú zónu s existujúcou obytnou zástavbou prevažne rodinných domov v časti Čierna voda,- plochy športových a rekreačných areálov (futbalové ihriská s cvičnými plochami a príslušnou obslužnou a dopravnou vybavenosťou, tenisové kurty, minigolf, športové haly, telocvične, posilovne, fitnescentrá, jazdecké areály, aquapark, termálne kúpaliská, plavárne, kúpaliská….).Navrhované funkcie budú doplnené systémom vodných plôch, ktoré budú navzájom prepojené odvodňovacími kanálmi so sprievodnou líniovou zeleňou.Celá lokalita je severnej časti opticky oddelené, od existujúcej a predpokladanej rodinnej zástavby v sídelnej časti Čierna voda, existujúcim vzdušným vedením elektrickej energie s ochranným pásmom.Lokalita č. 2 – zmena funkčného využitia územia z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie Predmetné územie je navrhované pre plochy malopodlažnej zástavby, hlavne bývanie v rodinných domoch a malopodlažných bytových domoch s príslušnou základnou občianskou a technickou vybavenosťou. Lokalita bude priamo naväzovať na schválený rozvojový zámer sídlisko „Šúr“, ktoré sa nachádza v katastrálnom území obce Slovenský Grob.Dopravno-prevádzková obsluha územia bude zabezpečená cez sídlisko „Šúr“. Hlavný nástup do lokality bude riešený z dopravného obchvatu, ktorý bude vedený v dotyku s východnou časťou lokality.Lokalita č. 3 – zmena funkčného využitia schválenej lokality z funkcie výroby a skladov na zmiešané územie.Predmetné územie je navrhované pre plochy občianskej vybavenosti, najmä veľkoobchody, zariadenia služieb, administratívy, verejného stravovania, prechodného ubytovania hotelového typu, vedecké, výskumné a školské pracoviská.Dopravno-prevádzková obsluha územia bude zabezpečená z existujúcej účelovej komunikácie, ktorá prepája obec Ivánku pri Dunaji a sídelnú časť Čierna voda a navrhovaného diaľničného privádzača v lokalite Triblavina.5.2 Základné bilančné údaje Lokalita č. 1Plochy bývania v rodinných domoch 64,7940 haPlochy bývania v bytových domoch, vrátane polyfunkčných bytových domoch 28,5520 haPlochy občianskej vybavenosti 28,5930 haPlochy športových areálov a zariadení 14,4670 haPlochy rekreačných areálov a zariadení  6,5440 haPlochy podnikateľských aktivít obslužných 14,1960 haPlochy verejnej zelene 34,9040 haVodné plochy  0,9900 haPešie plochy a priestranstvá  7,9650 haDopravné trasy a plochy 29,4110 ha__________________________________________________________________________________Celková výmera lokality č. 1 231,9220 ha
Lokalita č. 2Plochy bývania v rodinných domoch 21,1960 haPlochy bývania v bytových domoch, vrátane polyfunkčných bytových domovPlochy občianskej vybavenosti  1,4630 haPlochy verejnej zelene 3,6680 haDopravné trasy a plochy  2,7780 haCelková výmera lokality č. 2  27,6300 ha
Lokalita č. 3Plochy občianskej vybavenosti 15,1180 haPlochy verejnej zelene  4,5420 haDopravné trasy a plochy  2,5000 haCelková výmera lokality č. 3 22,1600 ha5.3 Základné demografické údaje- sídelná jednotka Čierna Voda (lokalita č. 1) cca 9000 obyvateľov- sídlisko Hájiček (lokalita č. 2) cca 1000 obyvateľovlokality č. 1,2,3zariadenia občianskej vybavenosti cca 9500 návštevníkovaquapark cca 2500 návštevníkovšportové zariadenia cca 2900 návštevníkov cca  100 športovcovadministratíva cca 3000 pracovníkovhotel – kapacita ubytovania cca  500 hostí.Predpokladaný demografický vývoj obyvateľstva je odhadovaný do časového horizontu roku 2030.
Predpokladaný počet bytových jednotiek- sídelná jednotka Čierna Voda (lokalita č. 1) cca 3000 byt. jednotiek- sídlisko Hájiček (lokalita č. 2) cca   300 byt. jednotiek________________________________________________________Spolu: cca 3 300 byt. jednotiek,Z celkového navrhovaného počtu bytových jednotiek sa uvažuje 50 % bytov v zástavbe rodinných domoch a 50 % v zástavbe bytových domov.5.4 Návrh dopravného riešeniaZhodnotenie súčasného stavuZ hľadiska dopravno – komunikačných väzieb má obec Chorvátsky Grob a plánované lokality 1, 2, 3 výbornú polohu pre komunikačné napojenie prostredníctvom diaľnice D1 na európsku dopravnú sieť, ďalej na železničnú ako aj na leteckú dopravu hlavného mesta SR Bratislavy.Vývoj intenzity dopravy dotknutých úsekoch cestnej siete naznačuje, že podľa výsledkov celoštátneho sčítania, za posledné sledované obdobie bol zaznamenaný podstatne rýchlejší nárast ako v predchádzajúcich obdobiach. Nárast na ceste III/5022 výrazne prevýšil očakávanú rýchlosť rastu, predpokladanú na cestách III. triedy (podrobnejšie údaje sú uvedené v UŠ „Chorvátsky Grob – Čierna voda“, 2006).Predpokladane sa v území uvažuje s vysokými intenzitami dopravy, ktorú bude riešené územie generovať, nakoľko ide o lokalitu s nadštandardným vybavením, či už v oblasti bývania alebo služieb. Územie sa nachádza v blízkosti  Bratislavy a je predpoklad silných väzieb na mesto, čo sa prejaví vo vysokej hybnosti IAD aj napriek tomu, že územie bude spojené s Bratislavou aj MHD.Napojenie územia Chorvátskeho Grobu a Čiernej vody je v súčasnosti možné po ceste I/61 na južnej strane. V súčasnosti ústi cesta z MČ Vajnory do okružnej križovatky, ktorá je kapacitne preťažená a zvýšený nárast dopravy, ktorý by predstavovalo napojenie nových lokalít by existujúca komunikačná sieť nezvládla. Toto napojenie by bolo možné iba v prípade vybudovania obchvatu MČ Vajnory. Ďalšie napojenie je prostredníctvom cesty I. triedy I/61, ciest III. triedy III/5021 smer Vajnory – Čierna Voda a IIII/5022, ktoré prepájú Chorvátsky Grob a Bernolákovo.Napojenie územia na nadradený komunikačný systém, diaľnicu D1, je realizované križovatkovým uzlom v priestore MČ Bratislava – Vajnory. Avšak vzhľadom na možnosti obce je tranzit cez obec vylúčený minimálne pre nákladnú dopravu a pre veľké predpokladané intenzity dopravy aj pre automobilovú dopravu.V rozvojových koncepciách vyšších územno–plánovacích dokumentácií a podkladov, rozšírenie podmienok pre obsluhu priľahlých území k diaľnici D1 vo väzbe na riešené územie, predstavuje uvažovaný nový vstup (diaľničná križovatka) D1 v priestore Bernolákovo – Chorvátsky Grob. Táto priestorová rezerva je situovaná v priestore dnešnej cesty IIII/5022. Napojenie v tomto mieste sa javí ako neprípustné z pohľadu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob a Bernolákovo, nakoľko táto komunikácia je vedená priamo do intravilánov spomínaných obcí.
Návrh riešeniaDopravná prognóza a posúdenie navrhovaného riešenia bolo overované v UŠ „Chorvátsky Drob – Čierna voda“, 2006, ktorá tvorila územnoplánovací podklad pre Zmeny a doplnky 1/2006 ÚPN-O Chorvátsky Grob.Cieľom dopravného riešenia bolo nájsť vhodné miesto pre napojenie predkladaných urbanistických zámerov, ktoré budú v budúcnosti tvoriť jeden ucelený sídelný útvar a tých zámerov, ktoré sú už schválené alebo pripravované v kontaktnom území, na nadradený komunikačný systém. Preto bolo potrebné zohľadniť predpokladaný nárast najmä v napojení na diaľničnú a cestnú sieť územia.Vplyv na prerozdelenie dopravného zaťaženia riešeného napojenia bude mať aj vybudovanie ostatných dopravných stavieb, z ktorých kľúčové budú:- diaľnica D4, ktorej uvedenie sa v zmysle spracovanej TŠ predpokladá v roku 2020,- nultý okruh, ktorého uvedenie do prevádzky sa v zmysle ÚPN predpokladá do roku 2020.Realizovanie obchvatu BA MČ Vajnory, by do určitej miery bolo riešením, ale iba pri súčasnom vybudovaní nultého okruhu, čo nie je reálne do obdobia, keď sa územie naplní a dopravne ožije.Najvhodnejším riešením je pripojenie územia priamo na diaľnicu D1, pričom rezervované územie pre napojenie na diaľnicu D1 v priestore križovania s cestou IIII/5022, by bolo nevyhovujúce pre obec Chorvátsky Grob. Z tohto dôvodu sa považuje za najlepšie riešenie križovatku umiestniť do lokality terajšieho odpočívadla Triblavina, ktoré má byť do výhľadu zrušené. Z hľadiska koncepcie rozmiestnenia odpočívadiel na diaľnicach, je v súčasnosti, po sprevádzkovaní veľkých odpočívadiel Zlaté Piesky na diaľnici D1, odpočívadlo Triblavina nepotrebné vzhľadom na malú vzdialenosť medzi týmito odpočívadlami – cca 6 km.V priestore napojenia územia na diaľnicu D1 by bola realizovaná mimoúrovňová diaľničná križovatka. Navrhované stavebno-technické riešenie križovatky Triblavina bude v prvých obdobiach vyhovovať v navrhovanom stavebno-technickom riešení, ale do výhľadu je treba počítať s jej dobudovaním na kompletný „štvorlístok“. Uvedené riešenie bude nutné aj po napojení lokality na obchvat mesta Pezinok, čím sa intenzita dopravy cez riešené územie ešte zvýši.V prípade napojenia na cestu I/61 je potrebné v čo najbližšom čase pristúpiť k realizácii niektorého variantu návrhu skapacitnenia dopravného koridoru Bratislava – Senec ( v zmysle TŠ cesty I/61 Bratislava – Senec), nakoľko cesta I/61, tak ako je v súčasnom stave, nebude do výhľadu vyhovovať.Napojenie lokality na cestu I/61 bude cez mimoúrovňové križovatky, ktoré budú do výhľadu vyhovovať. Diaľničná križovatka Triblavina je situovaná v katastrálnom území obce Bernolákovo. Je navrhnutá ako „osmičková“ križovatka s priamym napojením v smere riešená lokalita – Bratislava“ a „Bratislava – riešená lokalita, vzhľadom na väčšiu predpokladanú dopravnú záťaž v týchto smeroch. Po prekročení intenzít je možné dobudovať križovatku na kompletnú štvorlístkovú križovatku. Samotný rozvojový zámer by bol napojený na križovatku prostredníctvom cesty v parametroch kategórie C 9,5/60, ďalej by pokračoval po križovatku na ceste I/61 (po rozšírení cesty I/61 na štvorpruhovú, smerovo – rozdelenú cestu, na mimoúrovňovú križovatku Bernolákovo – Záhradky), prípadne vo výhľade až po diaľnicu D4. V prípade realizácie stavby „Cesta I/61 Bratislava – Senec“ (projektant Geoconsult, r. 2004), by musela byť križovatka Bernolákovo – Záhradky, posunutá do novej polohy.Návrh kategórií komunikácií v riešenom území je nasledovný:Trasa „A“ križovatka „Bernolákovo-Záhradky“ – križovatka „K1“ – cestná komunikácia kategórie C 9,5/60,Trasa „B“ križovatka „K1“ – križovatka „K4“ – cestná komunikácia kategórie C 9,5/60,Trasa „C“ križovatka „K1“ – križovatka „K6“ – komunikácia, funkčnej triedy B2, kategórie MZ 13,5/50,Trasa „D“ križovatka „K5“ – križovatka „K7“ – komunikácia, funkčnej triedy B2, kategórie MZ 13,5/50,Trasa „E“ križovatka „K2“ – križovatka „K8“ – cestná komunikácia kategórie C 7,5/50,Diaľnica D1 v kategórii D 26,5 / 120,Cesta I/61 v kategórii C 22,5 / 80.Návrh riešenia dopravnej vybavenosti lokalít č. 1,2,3Lokalita č. 1Riešené územie bude dopravne prístupné:- z juhu z diaľnice D1 navrhovanou mimoúrovňovou križovatkou „Triblavina“ cez križovatky „K1“, „K5“ trasou „C“ – - komunikácia funkčnej triedy B2 MZ 13,5/50, ktorá sa v severnej časti  prepojí s cestou III/5021 Vajnory-Pezinok,- zo severovýchodu z cesty III/50212 Chorvátsky Grob-Čierna voda obslužnou komunikáciou, vedenou južne od vysokého napätia,- z juhozápadu z účelovej komunikácie Ivánka pri Dunaji- Čierna voda križovatkou „K3“.Lokalita č. 2Riešené územie bude dopravne prístupné - zo severu cez pripravované sídlisko „Šúr“ v katastrálnom území obce Slovenský Grob,- z východu odbočkou z navrhovaného obchvatu – trasa „B“.Lokalita č. 3Riešené územie bude dopravne prístupné - z juhu z diaľnice D1 navrhovanou mimoúrovňovou križovatkou „Triblavina“ cez križovatku „K1“.Návrh dopravnej obsluhy lokalít č. 1, 2, 3, vrátane dimenzovanie a funkčnej kategórie komunikácií, statickej dopravy, cyklistických a peších trás, bude predmetom riešenia podrobnejších dokumentácií na úrovni ÚPN zóny.5.5 Návrh riešenia technickej vybavenostiNávrh riešenia technickej infraštruktúry pre lokality č. 1, 2, 3, ktoré sú predmetom riešenia Zmien a doplnkov 1/2006 ÚPN-O Chorvátsky Grob, vychádza z koncepcie riešenia technickej infraštruktúry, ktorá bola navrhnutá v UŠ „Chorvátsky Grob- Čierna voda“, 2006. V tomto územno-plánovacom podklade boli bilančne vyhodnotené všetky média TI pre predmetné lokality, preto sa z Zmenách a doplnkoch 2/2006 udávajú len sumárne hodnoty.
Návrh zásobovania pitnou vodou pre lokality č.1, 2, 3Výpočet potreby vodyVýpočet potreby vody je spracovaný v zmysle úpravy MP SR č. 477/99 – 810 z 29.02.2000.Pri posudzovaní sa vychádzalo z nasledovných vypočítaných hodnôt potreby vody:Qp = 3 778,70 m3.deň-1 = 43,74 l.s-1 @ 44,0 l.s-1Qm = 4 912,31 m3.deň-1 = 56,85 l.s-1 @ 57,0 l.s-1Qh = 102,33 l.s-1  @ 103,0 l.s-1Qpož = 85,0 l.s-1.Návrh zásobovania prívodným potrubím v množstve Qh = 103 l.s-1 Hlavné prívodné – zásobovacie potrubie do predmetnej lokality Čierna Voda sa navrhuje napojiť na potrubie DN400, ktoré prechádza západným okrajom BA MČ Vajnory a z neho sú zásobované Vajnory pitnou vodou.Miesto napojenia sa nachádza v mieste, kde štátna cesta Vajnory – Rača križuje kanál Kratina. Trasa potrubia sa navrhuje pozdĺž kanála Kratina a ďalej pozdĺž kanála Struha až k štátnej ceste Vajnory – Slovenský Grob, kde sa prepojí na koncové potrubie DN200 vo Vajnoroch – v mieste napojenia terajšieho prívodného potrubia do lokality Čierna Voda. Dĺžka hlavného prívodného potrubia je cca 2280 m, navrhnutý profil DN 400.Od tohto miesta bude potrebné existujúce prívodné potrubie DN150 zrekonštruovať na profil DN 300 v celej dĺžke cca 1790 m a ďalej pozdĺž štátnej cesty Vajnory – Slovenský Grob zmeniť plánovanú rekonštrukciu rozvodného potrubia DN100 z pôvodne navrhnutého profilu DN 150 na profil DN200 v celej dĺžke plánovanej rekonštrukcie, t.j. v dĺžke cca 1700 m. V ďalšej etape rozvodné potrubie musí pokračovať profilom DN 200 podľa schém posúdenia vodovodnej siete (UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“, 2006).Vodovodná sieť je navrhnutá a posudzovaná len s hlavnými potrubiami, ktoré sú v okrajových častiach situované len schematicky, pričom sa vychádzalo z nasledujúcich základných predpokladov:- celé územie lokality je rovina s nadmorskou výškou 130,00 m n.m.,- minimálny hydrodynamický tlak vody v potrubí DN 400 v mieste napojenia prívodného potrubia je 6,0 bar, t.j. kóta tlakovej čiary je 190,00 m n. m. Je nutné upozorniť na skutočnosť, že kóta hladiny vo vodojemoch I. tlakového pásma Bratislavy je 205,50/199,5 m n. m. To znamená, že hydrostatický tlak vo vodovodnej sieti v lokalite Čierna Voda môže byť až 7,5 bar, čo je viacej ako povoľuje STN. Tlak v prívodnom potrubí sa dá zredukovať na konštantný výstupný tlak redukčným ventilom osadeným na prívodnom potrubí.
Posúdenie prívodného potrubia a siete – alternatívyAlternatíva č.1 Navrhované nové prívodné potrubie DN400 v dĺžke 2280 m s prepojením na potrubie DN200 na konci MČ Vajnory. Rekonštrukcia existujúceho prívodného potrubia DN150 pozdĺž štátnej cesty Vajnory – Čierna Voda v dĺžke 1790 m na profil DN 300. Koeficient drsnosti prívodného potrubia k = 0,4 mm. Ďalej je nutná rekonštrukcia existujúceho vodovodného potrubia pozdĺž štátnej cesty Čierna Voda – Slovenský Grob z profilu DN100 na DN200. Nutná rekonštrukcia existujúceho vodovodného potrubia pozdĺž cesty Čierna Voda – Triblavina – Ivánka pri Dunaji z profilu DN 150 a DN 200.Vodovodná sieť je navrhnutá z profilov potrubia DN 200, DN 150, DN 100 s koeficientom drsnosti k = 1,0 mm. Tlak v mieste napojenia prívodného potrubia na potrubie DN 400 na západnom okraji MČ Vajnory 6,0 bar., t.j. kóta tlakovej čiary 190,00 m n.m.Prívodné potrubie a vodovodná sieť je posúdená na Qh = 103,00 l.s-1 s rovnomerným odberom po sieti.Prívodné potrubie a sieť vyhovuje.Táto alternatíva vyhovuje, aj keď prívodné potrubie nebude prepojené na koncové potrubie DN 200 v MČ Vajnory.Alternatíva č.2 Prívodné potrubie a vodovodná sieť detto ako v alternatíve č.1.Prívodné potrubie a vodovodná sieť je posúdená na Qpož = 57,0 + 2×14,00 = 85 l.s-1.Požiar je uvažovaný v sídlisku Šúr a v časti Triblavina.Prívodné potrubie a sieť vyhovuje.ZáverZ uvedených posúdení vodovodnej siete a prívodného potrubia zo smeru od MČ Vajnory je zrejmé, že hydrodynamické tlaky vo vodovodnej sieti sú postačujúce aj pri špičkových odberoch Qh a Qpož.Hlavné potrubia vodovodnej siete sú navrhnuté tak, aby vodovodná sieť mohla byť zásobovaná prívodným potrubím nezávisle z dvoch rôznych smerov (plánovaného prívodu DN 400 Bratislava – Rača – Pezinok Grinava a to za predpokladu kladného výsledku hydrotechnického dokumentovania tejto možnosti v projekte stavby uvedeného prívodu vody.). V prípade zásobovania vodovodnej siete z dvoch rôznych smerov súčasne sa hydrodynamické tlaky vo vodovodnej sieti zvýšia.V alternatíve č.1 a č.2 sa počíta s napojením prívodného potrubia na potrubie DN 400, ktoré prechádza západným okrajom MČ Vajnory na Rybničnej ulici. Toto riešenie podmienené výsledkami spracovávaného hydrotechnického posúdenia existujúceho vodovodu DN 400 na Rybničnej ulici s ohľadom na pripravované rozvojové lokality tangenciálneho územia.V rámci alternatívy č.1 a č.2 je nutné vybudovať nové prívodné potrubie DN 400 v dĺžke 2280 m, zrekonštruovať existujúce prívodné potrubie DN 150 na DN 300 v dĺžke 1790 m, zrekonštruovať existujúce rozvodné potrubie DN 100 pozdĺž štátnej cesty Čierna Voda – Slovenský Grob na DN 200 v tejto etape v dĺžke cca 1700 mm, zrekonštruovať rozvodné potrubie DN 150 pozdĺž cesty Čierna Voda – Triblavina – Ivánka pri Dunaji na DN200. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie po spresnení podkladov rozsahu vodovodnej siete a odoberaných množstiev je možné profily na navrhovanej vodovodnej sieti upresniť.
Návrh odkanalizovania lokalít č. 1, 2 a 3Riešené územie lokalít č. 1, 2, 3 sa navrhujú odkanalizovať delenou splaškovou kanalizáciou.Lokalita č. 2 Sídlisko Hájiček sa rovnomerne zvažuje k potoku Čierna voda, navrhuje sa odkanalizovať iba gravitačnou kanalizáciou, orientovanou do ČS Šúr, vzdialenej od sídliska 200 až 300 m severným smerom. ČOV sa navrhuje umiestniť do plánovaného sídliska Šúr v katastri obce Slovenský Grob. Profily stôk budú v rozsahu DN 300-DN 400. Úsek stoky navrhovaný v súbehu s potokom Čierna voda v dĺžke asi 400 m bude riešený ako gravitačné potrubie s podávacou čerpacou stanicou ČS č. 15.Lokality č. 1 a 3 sa navrhujú odkanalizovať pomocou podtlakovej kanalizácie. Rozumie sa odvodnenie splaškových odpadových vôd komunálneho charakteru. Pre obytnú zónu a zónu mestskej a nadmestskej vybavenosti sa navrhuje vybudovať podtlakovú stanicu v centrálnej časti záujmového územia, v navrhovanom území verejnej a parkovej zelene. S ohľadom na predpokladané množstvo odpadových vôd, ktoré bude naviazané na PS č.1 je nutné počítať s cca 6-timi hlavnými vetvami zaústenými do tejto PS. Profily potrubí hlavných vetví budú DN 100 – 150 a v záverečných úsekoch DN 200. Hĺbka uloženia týchto potrubí bude v rozsahu od 1,0 do 1,3 m.Z podtlakovej stanice PS č.1 sa navrhujú OV dopravovať do čerpacej stanice Čierna voda pomocou gravitačnej kanalizácie DN 400 – 500, nakoľko výškový rozdiel medzi ČS Čierna voda a PS č.1 je cca 1,50 až 2,0m.Odpadové vody sústreďované do novej ČOV, vybudovanej pri ceste Ivánka pri Dunaji – Čierna voda, budú do ČS Čierna voda dopravované v úseku od ČOV (prebuduje sa na ČS) do PS č.1 tlakovým potrubím DN 200 a v úseku od PS č.1 do ČS Čierna voda gravitačným potrubím spoločným pre riešené územie lokality č. 1 a 3. Dažďová kanalizáciaExistujúca zástavba v sídelnej jednotke Čierna Voda predstavuje plochu približne 71 ha. Navrhovaná zástavba v katastri obce Chorvátsky Grob zaberá plochu približne 270 ha. V tesnom susedstve sa pripravuje ďalšia zástavba v katastri obce Slovenský Grob, ktorej plochu možno odhadnúť na približne 70 ha. Všetky spomenuté územia sú z hľadiska prírodných pomerov veľmi podobné a na seba nadväzujú najmä z hľadiska hydrogeologických, hydrologických a zrážko-odtokových pomerov. Prirodzeným recipientom pre celú zónu zástavby je vodný tok Čierna voda, ktorý preteká týmto územím a ústi do Malého Dunaja. Tento tok sa tak v budúcnosti stane recipientom prívalových dažďových vôd z celkovej zastavanej plochy až 411 ha, čo je v porovnaní so súčasnosťou takmer 6-násobok.S tokom Čierna voda nie je možné uvažovať ako s univerzálnym recipientom, najmä pre prívalové dažďové vody z navrhovaných zastavaných území. V týchto extrémnych meteorologických situáciách by došlo pri súčasnom charaktere Čiernej vody k vybrežovaniu, najmä na strednom a dolnom úseku tohto toku.Ďalším negatívnym faktorom ovplyvňujúcim odvedenie prívalových dažďových vôd sú hydrogeologické pomery, najmä už v súčasnosti vysoká hladina podzemných vôd, ktorá bude v jarných mesiacoch ešte zvýšená po realizácii projektu obnovy vodného režimu v lokalite NPR Šúr. Vysoká hladina podzemnej vody výrazne obmedzuje vsakovanie dažďových vôd a vyvoláva hrozbu plošného podmáčania až zaplavovania v budúcnosti zastavaného územia.Vychádzajúc z hlavných negatívnych faktorov hodnoteného územia, najmä súčasnej neschopnosti Čiernej vody odviesť zvýšené prietoky a vysokej hladiny podzemnej vody, ktorá limituje vsak zrážok, je potrebné hľadať nové riešenia odvedenia dažďových vôd. Alternatívy riešenia odvedenia dažďových vôd boli podrobne spracované v UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“, 2006.
Zo spracovaných alternatív vyplynulo:- systém odvedenia dažďových vôd by mal pozostávať zo zachytenia podstatného objemu vody priamo v území a to tak, že dažďová voda odtekajúca z verejných priestranstiev, ulíc, občianskej vybavenosti by bola odvedená do primerane veľkých retenčných nádrží – otvorených jazier,- celú koncepciu riešenia musí upresniť samostatná štúdia (v ďalších stupňoch projektovania), zameraná na problematiku odvedenia dažďových vôd, ktorá by vychádzala z detailného prehodnotenia hydrologických a hydrogeologických pomerov územia a jeho širšieho okolia. V rámci štúdie bude potrebné najmä prehodnotiť množstvo vody, ktoré je schopné v súčasnosti odviesť koryto Čiernej vody, navrhnúť opatrenia na zvýšenie prietočného množstva najmä v úsekoch Vajnory – Slov. Grob po intravilán obce Bernolákovo a Pusté Úľany – Sládkovičovo, zhodnotiť režim kolísania hladiny podzemných vôd v hodnotenom území, ako aj vplyv zavodňovania NPR Šúr na toto územie. Súčasťou štúdie by malo byť aj geodetické zameranie povrchu terénu, ktoré umožní dostatočne presne určiť spádové pomery pre gravitačné odvedenie dažďových vôd z územia, ako aj vhodne situovať navrhované retenčné jazerá.
Návrh zásobovania elektrickou energiouV súčasnosti prechádza daným územím VN vedenie č.263 a č.139. VN č. 263 je prevedené vodičmi 3×95 AlFe6. VN č.139 sa rekonštruuje na 3×110/22 AlFe a prepája s VN č.263.Energetická bilanciaEnergetická bilancia bola spracovaná v UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“, 2006.Za účelom zásobovania elektrickou energiou lokalít č. 1,2, 3 je potrebné vybudovať nové transformačné stanice, nové 22kV rozvody a vyviesť nové NN káblové vývody z danej TS.RZ 110/22 kV BEZKvôli zvýšeným nárokom na odber elektrickej energie je potrebné v RZ BEZ vymeniť transformátory 110/22 kV z 25 MVA na 40 MVA. Ďalej je potrebné vyzbrojiť štyri kobky 22 kV výkonovým vypínačom a meracími transformátormi prúdu a napätia.Transformačná stanicaV centrách jednotlivých lokalít budú vybudované nové transformačné stanice typu EH5 s transformátorom 2x630kVA. Transformačná stanica bude v betónovom kompaktnom vyhotovení, s rozmermi 2800 x 4800 mm, s výškou nad terénom 2300 mm. Technologická výzbroj zo strany 22kV bude riešená štvorpólovým kompaktným vn rozvádzačom.22 kV rozvodyVN vedenie č.263 sa zrekonštruuje na dvojité vedenie 2x3x110/22 AlFe z RZ BEZ po danú lokalitu. Jeden poťah bude napájať existujúce lokality (BA MČ Vajnory, Bernolákovo, exist.TS Čierna Voda). Druhý poťah bude slúžiť na napojenie nových lokalít. Kvôli zvýšeným nárokom na odber elektrickej energie sa z RZ 110/22 kV BEZ vybuduje nová dvojitá VN linka. Nové VN vedenie povedie v ochrannom pásme 400 kV vedenia, ktoré prechádza cez navrhovanú lokalitu. Z existujúcich (VN č.263 a VN č.139) a navrhovaných VN vzdušných vedení povedú káblové vedenia NA2XS(F)2Y 3x1x240. Káblové VN vedenia budú napájať jednotlivé TS.NN rozvody a domové prípojkyZ NN rozvádzača navrhovanej TS budú vyvedené nové NN káblové vedenia napájajúce lokalitu výstavby. Káblová sieť bude riešená káblami jednotného prierezu typu 1-NAYY 4×240, ktoré budú uložené v zelenom páse, príp. v chodníku navrhovanej stavebnej lokality. Zokruhovanie siete bude riešené cez hlavné rozpojovacie a istiace skrine.Napojenie nových rodinných a bytových domov bude riešené cez T – spojky prípojkovými káblami 1-NAYY 4×25, ukončenými v prípojkových skriniach a elektromerových rozvádzačoch. Elektromerové rozvádzače budú situované na verejne prístupnom mieste.Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73 6005.Ochranné pásma  elektrických vedení22kV vzdušné vedenie – holé: 10 m od krajného vodiča (cca 12m od osi vedenia),22 kV  a 1kV káblové vedenie: 1 m na obe strany od krajného kábla,Transformačná stanica stožiarová: 10 m od konštrukcie,Transformačná stanica betónová-kompaktná: vymedzené betónovými stenami TS.
Návrh zásobovania plynomS ohľadom na časový rozvrh rozvoja a rozsah riešenia lokalít č. 1, 2 a 3 si nárast odberu ZP (bilancovaný v UŠ „Chorvátsky Grob-Čierna voda“,2006) vyžiada:- v 1.etape rozvoja územia rekonštrukciu a zvýšenie výkonu existujúcich regulačných staníc:- v lokalite Chorvátsky Grob z 1200 m3/hod. na výkon 2000 m3/hod.,- v lokalite Čierna voda z 1200m3/hod. na výkon 3000 m3/hod. a posúdiť, či ponechať terajší výstupný tlak z existujúcich RS -90kPa, alebo ho zvýšiť na 400kPa,- v 2. etape vybudovať dve nové regulačné stanice, VTL prípojky a RS:- v južnej časti sídelnej jednotky Čierna Voda doporučujeme vybudovať novú VTL prípojku a RS 1 o výkone cca 6000 m3/hod s výstupným tlakom 400kPa, ktorá by slúžila pre podnikateľské aktivity, poloha RS, výkon RS závisí od časového harmonogramu rozvoja južnej časti obce,- vo východnej časti sídelnej jednotky Č. Voda doručujeme vybudovať novú VTL prípojku a RS 2 o výkone cca 6000 m3/hod s výstupným tlakom 400kPa, poloha RS, výkon RS závisí od časového harmonogramu rozvoja vo východnej časti obce.VTL prípojka a RS v sídelnej časti Chorvátsky Grob má dostatočnú rezervu vo výkone na požadované rozšírenie časti obce. Bude treba posúdiť, či nevybudovať prepojovací plynovod do východnej časti obce Čierna Voda.
TelekomunikáciePre predpokladané zámery sa navrhuje, v súlade s prijatou koncepciou výstavby telekomunikačnej siete, vybudovať sieť s min.150 % hustotou telefonizácie bytov, s prihliadnutím na charakter bývania a pokrytím pre občiansku vybavenosť a iné aktivity.Posúdenie kapacít:Napájané objekty kapacita návrh_____Výstavba bytov, Čierna voda (lokalita č. 1) 3000 b. j. 4 500 párovVýstavba bytov, Hájiček (lokalita č. 2)  300 b. j.   450 párovObčianska vybavenosť (lokalita č. 1,2,3) 9500 návš.   500 párovHotel, administratíva, služby, šport 3000 pracovníkov,   500 hostí   550 párovRezerva                                                                                                                                  700 párovSpolu                                                                                                               6 700 párovCelková potrebná kapacita telekomunikačnej infraštruktúry predstavuje 6700 párov.Koncepcia riešenia:Vzhľadom k posudzovaným kapacitám pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb sa navrhujú riešené lokality 1,2,3 pripojiť na VTS prostredníctvom optickej prístupovej siete.Výstavba optickej prístupovej siete spočíva v realizácii miestneho optického kábla z TKB, ktorý sa zafukuje do vopred realizovaných HDPE rúr, výstavby telekomunikačných uzlov – UTS a následnej realizácie miestnych telekomunikačných rozvodov prostredníctvom metalickej siete a trubkových káblov do jednotlivých objektov.Výstavba optického pripojenia do UTS sa navrhuje realizovať pripojením pozdĺž navrhovaných komunikácií na existujúcu trasu oblastného optického kábla.Pre lokalitu Hájiček s navrhuje vybudovať uzol telekomunikačných služieb – UTS 1 pre zabezpečenie kapacity 3000 párov (aj pre sídlisko Šúr v k. ú. Slovenský Grob).Pre lokalitu Čierna voda sa navrhuje vybudovať UTS 2 pre zabezpečenie kapacity 6000 párov.Z UTS je potrebné vybudovať miestnu telekomunikačnú sieť káblami typu TCEPKPFLE 0,4, vedenými v navrhovaných chodníkoch, resp. vo voľnom teréne vedľa komunikácií. Mts sa navrhuje budovať ako „pevná sieť „ pomocou káblových spojek NITTO, s ukončením v jednotlivých účastníckych rozvodoch a v RD.6. REGULÁCIA VYUŽITIA ÚZEMIARegulácia sa viaže k vymedzeným regulačným zónam pre návrh Zmien a doplnkov ÚPN obce Chorvátsky Grob z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov. Zóny sú označené a vymedzené v zmysle platného územného plánu.Zmeny a doplnky č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob zahŕňajú nasledovné územia:Lokalita č. 1 U48, U49, U50Lokalita č. 2 U51Lokalita č. 3 U52 (časť zo schválenej regulačnej zóny U42 Územného plánu obce Chorvátsky Grob z roku 2001).
Základný regulačný list zóny
Identifikačné číslo zóny U
Charakteristika súčasného využitiaI. Záväzné funkčné využitiea) bývanieb) občianska vybavenosťc) pracoviskové funkcied) doplnkové funkciee) rekreačná funkciaf) športovo-rekreačné funkcieg) technická vybavenosť.Dopĺňa sa funkčné využitie:h) zmiešané územie (v zmysle dokumentov „Metodické usmernenie obstarávania a spracovania územného plánu obce“, MŽP SR, Bratislava 2001)- s prevažne mestskou štruktúrou sú plochy určené prevažne pre občiansku vybavenosť; budovy správy, obchodu a služieb, pre budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta pre zhromažďovanie a zariadenia zábavy, okrem toho pre obytné budovy vrátane k tomu prislúchajúcich stavieb a zariadení,- s prevahou plôch pre obytné domy sú plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení, prislúchajúcich k vybaveniu obytných domov a iné, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie a nerušia výrazne svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.- dominantné funkcie- prípustné funkcie- doplnkové funkcie- účelovo viazané funkcie- neprípustné funkcie.II. Intervenčné zásahya) jestvujúca zástavbab) rozvojová plochaIII. Intenzita zástavbya) minimálna výmera parcely v m2b) maximálne prípustné zastavanie parcely v %c) maximálny počet nadzemných podlaží vrátane podkroviaIV. Urbanistická štruktúraspôsob zástavbyV. ZeleňVI. Dopravná obsluhaVII. Technická obsluhaVIII. Špecifické požiadavky

LOKALITA č. 1
Identifikačné číslo U48
Charakteristika súčasného využitia- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda s odvodňovacími kanálmi, - územie situované južne od zastavaného územia sídelnej časti Čierna voda.Limity- trasa existujúceho nadradeného vonkajšieho vzdušného vedenia elektrickej energie 400 kV č. 498 s ochranným pásmom 25 m, vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča – nezastaviteľné územie v  severnej časti predmetnej lokality,- miestne biocentrum „Čerešňový háj“, lokalizované v južnej časti riešenej lokality,- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,- absencia vsakovacej schopnosti kanálovej siete pre odvedenie prívalových dažďových vôd z územia,- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.
I. Záväzné funkčné využitieDominantné funkciezmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:zariadenia občianskej vybavenosti:administratívne a správne zariadenia,obchodné centrá, obchodné zariadenia, maloobchod, kultúrne a zábavné zariadenia,obslužná vybavenosť komerčného charakteruzariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,zariadenia školstva a výskumu,zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,polyfunkčné bytové domy,bývanie v bytových domoch,bývanie v malopodlažnej zástavbe rodinných domoch.Prípustné funkciedoplnkové funkcie: športové plochy a zariadeniaprevádzky nevýrobných služieb,prevádzky podnikateľských aktivít nevýrobných (drobné remeselné prevádzky servisné, opravárenské služby) bez negatívnych a rušivých vplyvov na obytné územie.Účelovo viazané funkciedopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,zhromažďovacie priestory,prevádzkové plochy,plochy verejnej, parkovej a rekreačnej zelene,plochy líniovej izolačnej zelene,vodné trasy a plochy.Neprípustné funkcie:všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,  všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,- plochy slúžiace pre stavebníctvo,zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.II. Intervenčné zásahynová výstavba na nových plochách.III. Intenzita zástavbyminimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 450 m2maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 40%maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 6.IV. Urbanistická štruktúrapri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.V. Zeleňdodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,zachovať miestne biocentrum „Čerešňový háj“,zachovať líniovú izolačnú zeleň pozdĺž odvodňovacích kanálov s ochranným pásmom v šírke min. 5 m od brehovej čiary na obidve strany,navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.VI. Dopravná obsluhadopravné vstupy do lokality riešiť:z navrhovanej mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1,napojením na cestu III/5021 Vajnory-Pezinok a III/50212 Chorvátsky Grob-Čierna voda.VII. Technická obsluha- ponechať územnú rezervu pre trasovanie vyšších rádov technickej infraštruktúry (trasa výtlačného a tlakového potrubia z ČOV Modra do ÚČOV Bratislava Vrakuňa, prečerpávacie stanice, trafostanice),- ponechať územnú rezervu pre navrhované dopravné a technické koridory,- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.VIII. Špecifické požiadavky- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
Identifikačné číslo U49
Charakteristika súčasného využitia- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda s odvodňovacími kanálmi,- územie situované južne od zastavaného územia sídelnej časti Čierna voda a severne od bývalých poľnohospodárskych areálov v lokalite „Triblavina“.Limity- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,- absencia vsakovacej schopnosti kanálovej siete pre odvedenie prívalových dažďových vôd z územia,- poľné hnojisko – nutná likvidácia,- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.
I. Záväzné funkčné využitieDominantné funkciezmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre malopodlažnú bytovú zástavbu, obytné budovy a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:zariadenia základnej občianskej vybavenosti,bývanie v polyfunkčných bytových domoch,bývanie v malopodlažných bytových a rodinných domoch.Prípustné funkciedoplnkové funkcie: športové plochy a zariadenia,administratívne zariadenia ako súčasť obytných domov,prevádzky nevýrobných služieb.Účelovo viazané funkciedopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,prevádzkové plochy,plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene,plochy líniovej izolačnej zelene,obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domovvodné trasy a plochy.Neprípustné funkcie:všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,  všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,- plochy slúžiace pre stavebníctvo,zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.II. Intervenčné zásahynová výstavba na nových plochách.III. Intenzita zástavbyminimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 450 m2maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 35%maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 4.IV. Urbanistická štruktúrapri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.V. Zeleňdodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,zachovať líniovú izolačnú zeleň pozdĺž odvodňovacích kanálov s ochranným pásmom v šírke min. 5 m od brehovej čiary na obidve strany,navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.VI. Dopravná obsluhadopravné vstupy do lokality riešiť:z navrhovanej mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1,napojením na cestu III/5021 Vajnory-Pezinok a účelovú komunikáciu Ivánka pri Dunaji-Čierna voda.VII. Technická obsluha- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,- ponechať územnú rezervu pre navrhovanú regulačnú stanicu RS1,- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.VIII. Špecifické požiadavky- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
Identifikačné číslo U50
Charakteristika súčasného využitia- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda,- územie je situované južne od zastavaného územia sídelnej časti Čierna voda – lokalita „Suché miesto“Limity- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,- líniové prvky – existujúce odvodňovacie kanále so sprievodnou zeleňou, s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary kanála na obidve strany pre prístup správcu toku (v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách), niektoré kanále sú súčasťou interakčných prvkov a líniovej zelene navrhovanej v MÚSES,- mokraďové územie chránené Ramsarskou dohodou – vymedzené územie v západnej časti riešenej lokality,- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom,- vodný tok Blahutov potok so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom,- ČOV „Čierna voda“ – hygienické ochranné pásmo v šírke 100 m zasahuje do riešeného územia,- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.I. Záväzné funkčné využitieDominantné funkciezmiešané územie s prevahou plôch pre malopodlažnú rodinnú zástavbu a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:zariadenia základnej občianskej vybavenosti,bývanie v malopodlažných  rodinných domoch. Prípustné funkciedoplnkové funkcie: športové plochy a zariadenia.Účelovo viazané funkciedopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,prevádzkové plochy,plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene,plochy líniovej izolačnej zelene,obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domov.Neprípustné funkcie:všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,  všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,- plochy slúžiace pre stavebníctvo,zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.II. Intervenčné zásahynová výstavba na nových plochách.III. Intenzita zástavbyminimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 600 m2maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 25%maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 2+podkrovie.IV. Urbanistická štruktúrapri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.V. Zeleňdodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Blahutov potok a Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,navrhnúť líniovú zeleň komunikácií,navrhnúť purfovaciu zónu medzi NPR Šúr a obytnú zástavbu.VI. Dopravná obsluhadopravné vstupy do lokality riešiť:napojením na cestu účelovú komunikáciu Ivánka pri Dunaji-Čierna voda.VII. Technická obsluha- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.VIII. Špecifické požiadavky- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
LOKALITA č. 2
Identifikačné číslo U51Charakteristika súčasného využitia- plochy lokalality „Hájiček“ –  v súčasnosti využívané ako poľnohospodárska pôda,- predmetné územie je situované:- južne od navrhovaného obytného sídliska „Šúr“ v katastrálnom území obce Slovenský Grob,- východne od schválenej obytnej zástavby v sídelnej časti Čierna voda.Limity- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,- vodný tok Mlynského potoka s ochranným pásmom 5 m od brehovej čiary,- trasa VTL plynovodu DN 700 m, PN 40 Nová Dedinka – Stupava s vymedzeným bezpečnostným ochranným pásmom (100 m na každú stranu od osi vedenia),- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.I. Záväzné funkčné využitieDominantné funkciezmiešané územie s prevahou plôch pre malopodlažnú rodinnú zástavbu a rekreáciu, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:zariadenia základnej občianskej vybavenosti,bývanie v malopodlažných  rodinných domoch. Prípustné funkciedoplnkové funkcie: športové plochy a zariadenia.Účelovo viazané funkciedopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,prevádzkové plochy,plochy verejnej a rekreačnej parkovej zelene,plochy líniovej izolačnej zelene,obytná a rekreačno-oddychová zeleň na pozemkoch rodinných domov.Neprípustné funkcie:všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,  všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na obytné prostredie,- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na obytné prostredie,- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,- plochy slúžiace pre stavebníctvo,zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.II. Intervenčné zásahynová výstavba na nových plochách.III. Intenzita zástavbyminimálna výmera stavebného pozemku pre zástavbu rodinnými domami 450 m2maximálne prípustné zastavanie parcely pre rodinný dom 25%maximálny počet nadzemných podlaží bytového domu 2+podkrovie.IV. Urbanistická štruktúrapri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.V. Zeleňdodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,zachovať brehovú zeleň Mlynského potoka,navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.VI. Dopravná obsluhadopravné vstupy do lokality riešiť:napojením na navrhovanú komunikačnú sieť sídliska Šúr v katastrálnom území obce Slovenský Grob,napojením na navrhovaný dopravný obchvat –trasa „B“.VII. Technická obsluha- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,- ponechať územnú rezervu pre navrhovanú regulačnú stanicu plynu RS2,- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.VIII. Špecifické požiadavky- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,- rešpektovať existujúci VTL plynovod DN 700m, PN 40 Nová Dedinka-Stupava s ochranným pásmom ako nezastaviteľné územie,- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.
LOKALITA č. 3
Identifikačné číslo U52
Charakteristika súčasného využitia- plochy využívané v súčasnosti ako poľnohospodárska pôda,- časť lokality s identifikačným číslom 42, ktoré bolo v ÚPN obce Chorvátsky Grob 2001 schválené pre funkciu výroby.Limity- vodný tok Čierna voda so sprievodnou zeleňou, ktorý tvorí miestny biokoridor s ochranným pásmom vymedzeným v celkovej šírke 15-20 m – v kontakte s južným okrajom predmetnej lokality,- ochranné pásmo vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M. R. Štefánika Bratislava, s obmedzujúcou výškou 172 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranné pásmo kužeľovej plochy Letiska M. R. Štefánika Bratislava, ktorého obmedzujúca výška stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 172,00 m n.m.B.p.v. so sklonom 4% (1:25) až do výšky 272,00 m n.m. B.p.v. (vyznačené v grafickej časti dokumentácie),- ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny Letiska Vajnory, s obmedzujúcou výškou 162,00 m n.m.B.p.v.I. Záväzné funkčné využitieDominantné funkciezmiešané územie s mestskou štruktúrou s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry a  plôch krajinnej izolačnej zelene:zariadenia občianskej vybavenosti:obchodné centrá, obchodné zariadenia, kultúrne a zábavné zariadenia,obslužná vybavenosť komerčného charakteru,zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania.Prípustné funkciedoplnkové funkcie:prevádzky nevýrobných služieb,prevádzky podnikateľských aktivít nevýrobných (drobné remeselné prevádzky servisné, opravárenské služby) bez negatívnych a rušivých vplyvov na obytné územie.Účelovo viazané funkciedopravné trasy a zariadenia, pešie trasy, plochy a zariadenia statickej dopravy,prevádzkové plochy,plochy verejnej, parkovej a rekreačnej zelene,plochy líniovej izolačnej zelene.Neprípustné funkcie:všetky druhy činnosti, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov,  všetky druhy činnosti negatívne vplývajúce na životné prostredie,- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi na životné prostredie,- skladové plochy a plochy technických zariadení nadmiestneho významu,- plochy slúžiace pre stavebníctvo,zariadenia so zvýšenými nárokmi na dopravu, parkovanie, hluk, vibrácie, prašnosť a zápach.II. Intervenčné zásahynová výstavba na nových plochách.III. Intenzita zástavbymaximálny počet nadzemných podlaží 4.IV. Urbanistická štruktúrapri navrhovanej zástavbe budú podmienky pre spôsob zástavby a objemovú reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny.V. Zeleňdodržať miestny biokoridor tvorený vodným tokom a Čierna voda so sprievodnou zeleňou v šírke 15-20m,navrhnúť líniovú zeleň komunikácií.VI. Dopravná obsluhadopravné vstupy do lokality riešiť:z navrhovanej mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D1, TRASOU „C“ z križovatky „K1“.VII. Technická obsluha- ponechať územnú rezervu pre dopravné a technické koridory,- koncepcia odvedenia dažďových vôd bude súčasťou spracovania územného plánu zóny.VIII. Špecifické požiadavky- prehĺbiť navrhovanú koncepciu podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou – územným plánom zóny,- navrhovaný regulačný blok bude, v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a doplnení niektorých zákonov, podrobený posudzovaniu vplyvu uvažovaných činností na životné prostredie a zdravie.7. ETAPIZÁCIA ROZVOJA ÚZEMIAVzhľadom na značný rozsah riešeného územia bude etapizácia rozvojových zámerov upresnená v podrobnejších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie.8. ZÁVÄZNÁ ČASŤZáväznou časťou pre Zmeny a doplnky č.1/2006 k ÚPN obce Chorvátsky Grob z roku 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov sú:A) Funkčné využitie plôchB) Regulatívy vzťahujúce sa na regulačné bloky č. 48-52:I. Záväzné funkčné využitieII. Intervenčné zásahyIII. Intenzita zástavbyIV. Urbanistická štruktúraV. ZeleňVI. Dopravná obsluhaVII. Technická obsluhaVIII. Špecifické požiadavky9. ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDYV riešenom území sa v súčasnosti nachádza poľnohospodárska pôda obrábaná ako orná pôda. Vyskytujú sa tu tieto bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ):0031002 čiernice v komplexoch so slancami, ťažké až veľmi ťažké,0031003 čiernice v komplexoch so slancami, ťažké až veľmi ťažké,0031005 čiernice v komplexoch so slancami, ťažké až veľmi ťažké,0032062 černozeme plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké, väčšinou karbonátové,0032065 černozeme plytké na aluviálnych sedimentoch, stredne ťažké, väčšinou karbonátové,0017012 černozeme čiernicové, prevažne karbonátové, stredne ťažké.Riešené územie patrí do klimatického regiónu veľmi teplého, veľmi suchého, nížinného. Územie sa nachádza na rovine bez prejavu plošnej vodnej erózie alebo s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie, miestami so stredne až silne skeletovitými pôdami.Rozvojové zámery navrhované na odňatie z PPFVyhodnotenie strát poľnohospodárskeho pôdneho fondu je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a „Spoločného metodického usmernenia pre orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy a územného plánovania“, vydanom Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja dňa 11.8.2004 pod č. MP SR-4025/2004-430 a MV SR 2004-7343/24379-1:924/900.Plocha riešeného územia – lokality č. 1 a 2 – sa nachádza mimo hranice zastavaného územia sídelnej časti Chorvátsky Grob a Čierna voda. Hranica zastavaného územia je prevzatá z otlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990. Celková výmera riešeného územia je 259,5520 ha.V súčasnosti prevažne poľnohospodársky využívané pozemky sú evidované v druhu kultúry orná pôda a trvalo trávne porasty.
Bonitované pôdno-ekologické jednotkyNa odňatie je navrhovaná PPF v kultúre orná pôda a TTP6. skupiny BPEJ (93,13% z celkovej výmery riešeného územia)0031002, 0031003,0031005,0032062, 0032065,5. skupiny BPEJ (2,99 %) – 0027003,1. skupiny BPEJ (3,88 %) – 0017002.V riešenom katastrálnom území obce Chorvátsky Grob nie sú vybudované hydromeliorácie – závlahy a odvodnenia.Funkčné využitie riešeného územiaV Urbanistickej štúdie sa navrhuje zmena funkcie z poľnohospodárskej pôdy na zmiešané územie s príslušnou dopravnou a technickou infraštruktúrou.Držitelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PPFNa plochách predkladaného odňatia pôdy z PPF mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 sú držiteľmi poľnohospodárskej pôdy súkromní vlastníci.Prehľad záberov PPF je spracovaný v tabuľke. Zábery sú spracovaný podľa parcelných čísiel.Celkový záber PPF mimo zastavaného územia obce: 259,5520 ha.Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci jednotlivých rozvojových zámerov pre obec Chorvátsky GrobLOKALITA č. 1 – U48, U49, 450 Parcelné číslo Názov lokality Forma výstavby Funkcia EtapaDo roku Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] Záber ostatných plôch [ha] NPPF    Celkom Z toho Celkom Druh pozemku BPEJ/ Skupina Z toho    v ZÚ mimo ZÚ v ZÚ mimo ZÚ   1578/2 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 5,6153 - 5,6153 5,6153 orná pôda 0031003/6 - 5,6153 -   1578/11 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 1,4773 - 1,4773 1,4773 orná pôda 0031003/6 - 1,4773 -   1578/13 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 29,9156 - 29,9156 29,9156 orná pôda 0031003/6 - 29,9156 -   1589/2 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 9,8997 - 9,8997 9,8997 orná pôda 0031003/60031005/60032065/6 - 0,99000,99007,9197 -   1591/1 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 8,0436 - 8,0436 8,0436 orná pôda 0031002/60031005/60032065/6 - 4,02182,81531,2065 -   1591/10 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 0,6199 - 0,6199 0,6199 orná pôda 0031002/60031005/6 - 0,18600,4339 -   1614/1 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 12,5723 - 12,5723 12,5723 orná pôda 0031005/6 - 12,5723 -   1616/9 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 27,1813 - 27,1813 27,1813 orná pôda 0031003/60031005/6 - 16,687810,4935 -   1591/418 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 6,0678 - 6,0678 6,0678 orná pôda 0031002/6 - 6,0678 -   1591/435 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 2,6667 - 2,6667 2,6667 orná pôda 0031002/60031005/6 - 1,06661,6001 -   1591/436 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 2,6667 - 2,6667 2,6667 orná pôda 0031005/6 - 2,6667 -   1616/5 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 4,3098 - 4,3098 4,3098 orná pôda 0032062/6 - 4,3098 -   1616/12 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 5,0000 - 5,0000 5,0000 orná pôda 0032062/6 - 5,0000 -   1616/13 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 5,1297 - 5,1297 5,1297 orná pôda 0032062/6 - 5,1297 -   1616/14 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 1,6513 - 1,6513 1,6513 orná pôda 0032062/6 - 1,6513 -   1616/15 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 0,8066 - 0,8066 0,8066 orná pôda 0032062/6 - 0,8066 -   1616/18 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 0,7820 - 0,7820 0,7820 orná pôda 0032062/6 - 0,7820 -   1624/3 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 0,6902 - 0,6902 0,6902 TTP 0032062/6 - 0,6902 -   1616/2 Čierna vodaU48, U49 ZÚ 2030 2,3317 - 2,3317 2,3317 orná pôda 0032062/6 - 2,3317 -   1616/7 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 11,6304 - 11,6304 11,6304 orná pôda 0032062/6 - 11,6304 -   1616/8 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 14,3596 - 14,3596 14,3596 orná pôda 0032062/6 - 14,3596 -   1616/17 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 0,7820 - 0,7820 0,7820 orná pôda 0032062/6 - 0,7820 -   1624/4 Čierna vodaU48, U49 ZÚ 2030 1,4608 - 1,4608 1,4608 TTP 0032062/6 - 1,4608 -   1624/5 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 0,7464 - 0,7464 0,7464 TTP 0031003/60032062/6 - 0,22390,5225 -   1624/6 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 0,1336 - 0,1336 0,1336 TTP 0031003/6 - 0,1336 -   1624/7 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 0,1528 - 0,1528 0,1528 TTP 0031003/6 - 0,1528 -   1601/2 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 14,7744 - 14,7744 14,7744 orná pôda 0031005/60032062/6 - 8,86465,9098 -   1660/1 Čierna vodaU50 ZÚ 2030 14,6976 - 14,6976 14,6976 orná pôda 0032062/6 - 14,6976 -   1663/1 Čierna vodaU50 ZÚ 2030 16,3039 - 16,3039 16,3039 orná pôda 0032062/6 - 16,3039 -   1663/2 Čierna voda-U50 ZÚ 2030 2,3820 - 2,3820 2,3820 orná pôda 0032062/6 - 2,3820 -   1666 Čierna vodaU50 ZÚ 2030 0,6180 - 0,6180 0,6180 TTP 0032062/6 - 0,6180 -   1600/1 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 3,3774 - 3,3774 3,3774 orná pôda 0031005/6 - 3,3774 -   1614/2 Čierna vodaU48 ZÚ 2030 1,4962 - 1,4962 1,4962 orná pôda 0031005/6 - 1,4962 -   1587/71 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 2,7141 - 2,7141 2,7141 orná pôda 0032062/6 - 2,7141 -   1660/2 Čierna vodaU50 ZÚ 2030 1,0616 - 1,0616 1,0616 orná pôda 0032062/6 - 1,0616 -   1660/3 Čierna vodaU50 ZÚ 2030 0,2713 - 0,2713 0,2713 orná pôda 0032062/6 - 0,2713 -   1660/5 Čierna vodaU50 ZÚ 2030 0,5000 - 0,5000 0,5000 orná pôda 0032062/6 - 0,5000 -   1587/37 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 6,1920 - 6,1920 6,1920 orná pôda 0031005/60032062/6 - 1,23844,9536 -   1600/3 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 4,2331 - 4,2331 4,2331 orná pôda 0031002/60031005/6 - 0,42333,8098 -   1600/5 Čierna vodaU49 ZÚ 2030 6,6073 - 6,6073 6,6073 orná pôda 0031005/6 - 6,6073 -   SPOLU 231,9220 - 231,9220 231,9220 - 231,9220 -  LOKALITA Č. 2 – U51 Parcelné číslo Názov lokality Forma výstavby Funkcia EtapaDo roku Plocha lokality  [ha] Záber PPF [ha] Záber ostatných plôch [ha] NPPF    Celkom Z toho Celkom Druh pozemku BPEJ/ Skupina Z toho    v ZÚ mimo ZÚ v ZÚ mimo ZÚ   1554 Lokalita č. 2„Hájiček“U51 ZÚ 2030 20,1669 - 20,1669 20,1669 orná pôda 0017002/10032062/60027003/5 - 10,08346,05024,0333 -   1555/1 Lokalita č. 2„Hájiček“U51 ZÚ 2030 7,4631 - 7,4631 7,4631 TTP 0032062/60027003/5 - 3,73153,7316 -   SPOLU 27,6300 - 27,6300 27,6300 - 27,6300 -
Lokalita č. 1 „Čierna voda“ U48, U49,U50 – celkový záber PPF 231,9220 ha, z toho BPEJ: 6.triedy 231,9220 ha Lokalita č. 2 „Hájiček“ U51 – celkový záber PPF  22,6300 ha, z toho BPEJ: 1.triedy  10,0834 ha, 5. triedy 7,7649 ha,6. triedy 9,7817 ha
Spolu: 259,5520 ha
Lokalita č. 3 „Triblavina“ U52 – celkový záber PPF    22,1600 ha, z toho BPEJ: 1.triedy 0,5000 ha, 3. triedy 8,6300 ha,6. triedy13,0300 haU 52 je súčasťou regulačného bloku U42, pre ktorý bol udelený súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely  - funkciu výroby pri schvaľovaní Územného plánu obce Chorvátsky Grob, rok 2001.Zhodnotenie predkladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy v poľnohospodárskej výrobePre realizáciu zámerov sa predpokladá celkové trvalé odňatie 259,5520 ha plôch. Plochy sú situované mimo hranice zastavaného územia obce Chorvátsky Grob a časti Čierna voda.
Pri poľnohospodárskom pôdnom fonde ide o trvalý záber ornej pôdy o výmere 259,5520 ha, z toho: 10,0834 ha patri do 1. bonitnej triedy,   7,7649 ha tvorí orná pôda zaradená do 5. bonitnej triedy, ktorá priamo nepodlieha ochrane,241,7037 ha , tvorí orná pôda zaradená do 6. bonitnej triedy, ktorá priamo nepodlieha ochrane.
Pri realizácií predpokladaných záberov je nutné vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. Ďalej je nutné zachovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením.10. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBYPre verejnoprospešné stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 1/2006 ÚPN obce Chorvátsky Grob navrhujú:- navrhované koridory komunikácií- navrhované koridory a zariadenia technickej infraštruktúry,- územná rezerva pre prvky MÚSES a plochy pre výsadbu zelene.Presné vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby a ich lokalizáciu bude predmetom podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

http://www.eurohouse.sk/wp-content/plugins/wp-post-to-pdf/asset/images/pdf.png