OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II.

Poloha a stručná charakteristika územia
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob, ktorá je súčasťou Bratislavského kraja. Kataster obce Chorvátsky Grob bezprostredne susedí s územím hlavného mesta SR Bratislavy, resp. jeho mestskou časťou Vajnory, obcami Ivánka pri Dunaji, Bernolákovo, Slovenský Grob, Svätý Jur a Veľký Biel. Kataster obec Chovátsky Grob je tvorený:

1. zastavaným územím, ktoré pozostáva z dvoch samostatných sídelných častí – obec
Chorvátsky Grob a sídelná časť Čierna Voda,

2. poľnohospodársky využívanou krajinou, členenou poľnými cestami a odvodňovacími
kanálmi, ktoré sú lemované sprievodnou líniovou zeleňou,

3. výrazným prvkom krajinno – ekologickej zelene pozdĺž vodného toku Čierna Voda,

4. kontaktným územím s NPR Šúr v severnej časti katastra.

V súčasnosti je obec Čierna Voda napojená na nadradený komunikačný systém prostredníctvom cesty III. triedy III/5021 smer Vajnory –  Čierna Voda a cesty I. triedy I/61, na ktorú je pripojená miestnou komunikáciu – Triblavinskou cestou. Triblavinská cesta je v územnom pláne

zaradená ako komunikácia funkčnej triedy C2, kategórie MO 8/30. Novo navrhovaný obytný súbor Suché miesto sa nachádza medzi zastavaným územím sídelnej časti Čierna voda a vodným tokom čierna voda; po oboch stranách Triblavinskej cesty.V súčasnosti je lokalita využívaná ako poľnohospodárska pôda. Územie je nepravidelného tvaru . Charakter riešeného územia je rovinatý, s výškovým prevýšením terénu v rozpätí od cca 129,0m.n.m. do cca 131,0m.n.m. a zvažuje sa mierne k vodným tokom – Blahutov kanál a Čierna voda .V súčasnosti je územie využívané ako poľnohospodárska pôda.

SUCHÉ MIESTO II. – návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU )

SUCHÉ MIESTO II. – koordinačná situácia C1

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU )

SUCHÉ MIESTO II. – zdravotechnika C2

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU )

SUCHÉ MIESTO II. – plyn  C3

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU)

SUCHÉ MIESTO II. – elektroinštalácie  C4

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU )

SUCHÉ MIESTO II. – hydrotechnické siete C5

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU )

SUCHÉ MIESTO II. – stavebná časť C6

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU )

SUCHÉ MIESTO II. – komunikácie C7

( pre stiahnutie PDF vo veľkom rozlíšení kliknite na obrázok, alebo TU )

SPRIEVODNÁ SPRÁVA- OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II.


http://www.eurohouse.sk/wp-content/plugins/wp-post-to-pdf/asset/images/pdf.png